Loading Posts...
czy możesz wziąć razem albuterol i zyrtec €104.46

Wraz z początkiem 2018 r. pojawi się wiele zmian wprowadzanych przez rząd. Nowelizacje będą dotyczyć m.in. ustaw podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Styczeń zawsze jest miesiącem zmian, nic więc dziwnego, że z nadejściem 2018 r. nadchodzą nowelizacje ustaw o PIT i CIT.

Zwiększenie wolnej kwoty

Od 2018 r. kwota dochodu wolna od opodatkowania zostanie podwyższona z 6600 zł do 8000 zł. Osoby, których dochód wyniesie 8000 zł rocznie w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnicy, których podstawa opodatkowania zmieści się w przedziale 8000 zł – 13 000 zł zapłacą niższy podatek: 1440 zł pomniejszone o kwotę 883,98 x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł.

Podatnicy, których dochód przekroczy w ciągu roku 13 000 zł, ale wyniesie maksymalnie 85 528 zł, będą stosowali kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł.

Powyżej 85 528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z 556,02 zł aż do 0 zł (przy dochodzie wynoszącym 127 tys. zł).

  • Zostaną wprowadzone przepisy określające limit kosztów uzyskania przychodów z umów o usługi niematerialne. Są to np. umowy licencyjne, badania rynku, usługi prawne, księgowe. Wraz z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych oraz przepisy konkretyzujące samo pojęcie nabycia wartości niematerialnej i prawnej.
  • Pojawi się także tzw. minimalny podatek dochodowy w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
  • Modyfikacji ulegnie przepis dotyczący ustalania przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych poprzez m.in. rozciągnięcie go na przypadki przekazania takich rzeczy nieodpłatnie.
  • Nowelizacje będą dotyczyć także przepisów określających sposób ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy podziale przez wydzielenie i umożliwiające zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez wyeliminowanie z tej straty kwoty nieodliczonego podatku VAT.
  • Zostanie wprowadzony roczny limit kwotowy w wysokości 100 000 zł warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą (stawka 8,5%).
  • Limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów wzrośnie z 3500 zł do 5000 zł.

Zwolnienia z PIT 2018

Ministerstwo Rozwoju i Finansów zapowiada także wiele podwyższeń limitów niektórych zwolnień podatkowych.

Świadczenia z ZFŚS

Według obecnie obowiązujących przepisów, z PIT zwolniona jest wartość rzeczowych świadczeń pracownika oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Nowelizacja zakładałaby podniesienie tego zwolnienia do 1000 zł.

Zapomogi w przypadkach losowych

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Proponowane zmiany to w rzeczywistości powrót do przepisów obowiązujących w latach wcześniejszych, mianowicie:

1)  zlikwidowaniu limitu zwolnienia w sytuacji gdy zapomoga finansowana jest z określonych źródeł, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszy związków zawodowych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra;

2)  podniesieniu limitu zwolnienia zapomóg jeżeli są finansowane z innych źródeł niż określone w przepisie z 2280 zł rocznie do 6000 zł.

Zapomogi od związków zawodowych

Kolejne podwyższenie limitu zwolnień z podatku dotyczyć będzie zapomóg od związków zawodowych, innych jednak niż z tytułu zdarzeń losowych. Obecnie zapomogi wypłacane pracownikom z funduszy zakładowych/międzyzakładowych organizacji są zwolnione z podatku do kwoty 638 zł. Od 1 stycznia limit ten mam wzrosnąć do 1000 zł.

Wygrane w konkursach organizowanych przez media

Zmienią się także przepisy regulujące limity od wartości wygranych w konkursach. Przez konkurs rozumiane są gry organizowane przez środki masowego przekazu a także konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki i sportu. Obecnie, jeżeli jednorazowa wartość wygranej lub nagrody nie przekraczała 760 zł, nie było obowiązku płacenia podatku. Od 2018 roku limit tego zwolnienia ma wzrosnąć do 2000 zł.

Przedsiębiorcy moją odetchnąć – rząd zrezygnował ze swoich planów, aby minimalny podatek od budynków handlowo-usługowych oraz biurowych wynosił 0,042% miesięcznie, czyli 0,5%  rocznie. Będzie to 0,035% miesięcznie, czyli 0,42% rocznie. Dodatkowo podatek będzie pobierany jedynie od nadwyżki wartości początkowej powyżej 10 mln zł.

Rozdzielenie przychodów

Przychodów podatników CIT będą rozdzielone na dwa źródła: z działalności gospodarczej (operacyjnej) i z zysków kapitałowych. Do źródła „zyski kapitałowe” będą zaliczane:

  • przychody ze zbycia tylko tych wierzytelności, które wcześniej zostały nabyte przez podatnika, oraz
  • przychody ze zbycia wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych.

Jakie inne zmiany czekają na nas w 2018 r.?

5.00 śr ocena (99% wynik) - 2 liczba głosów

Show 2 comments

30 listopada, 2017
0

Wygląda na to, że rok 2018 będzie rokiem wielkich zmian – miejmy nadzieję, że to będą zmiany wyłącznie na lepsze.

[…] PIT i CIT – zmiany od 2018 roku […]

Leave a Comment

Loading Posts...