Loading Posts...
tac dung Thuoc ventolin 5mg €104.83

Temat faktur był już przez nas szczegółowo omawiany we wpisach Proforma, VAT, e-faktura – informacje dla przedsiębiorców oraz Faktura – wszystko, co warto wiedzieć. Tym razem pod lupę weźmiemy fakturę zbiorczą.

Faktura zbiorcza to faktura, na której przedsiębiorca uwzględnia wiele usług dla tego samego kontrahenta w danym miesiącu. Przepisy dotyczące faktur zbiorczych nie są one wprost uregulowane w ustawie o VAT, dlatego często budzą wątpliwość wśród podatników.

Przypomnijmy co powinna zawierać faktura VAT:

Faktura zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT powinna zawierać m.in.:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Czym jest faktura zbiorcza?

Faktura zbiorcza dokumentuje kilka odrębnych dostaw towarów lub usług na rzecz klienta w ciągu miesiąca. Organy podatkowe często jednak w interpretacjach indywidualnych wskazują na możliwość ich wystawiania, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt IPTPP4/443-467/14-2/OS:

„(…) w przypadku dostaw dokonywanych na rzecz podatników, Wnioskodawca będzie miał prawo do dokumentowania sprzedaży kilku dostaw w ramach jednego okresu rozliczeniowego, zrealizowanych w trakcie danego miesiąca na rzecz jednego nabywcy, poprzez wystawienie jednej faktury w ostatnim dniu tego miesiąca (dokumentującej sprzedaż z całego miesiąca) najpóźniej do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.”

Zasady wystawiania

Do 2014 r. warunkiem możliwości wystawienia faktury zbiorczej było ujęcie kilku zdarzeń jedynie z jednego miesiąca, a także wystawienie faktury najpóźniej ostatniego dnia tego okresu. Rozporządzenie przestało już obowiązywać, natomiast zasady wystawiania faktur są regulowane przez ustawę o podatku od towarów i usług.

W ustawie nie ma jednak wprost wskazanych zasad, co do których powinni stosować się przedsiębiorcy wystawiając faktury zbiorcze.

Faktura zbiorcza dokumentująca zrealizowane dostawy towarów i/lub usług w danym miesiącu może więc zawierać wszystkie daty poszczególnych transakcji.

Wraz z nowelizacją przepisów zmieniły się także terminy wystawiania faktur. Obecnie przedsiębiorcy mają obowiązek wystawienia dokumentu do 15 dni po miesiącu, w którym dokonana została transakcja. Czynność ta jednak nie spowoduje przesunięcia obowiązku podatkowego na kolejny okres.

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2016 r., sygn. akt. IPPP1/4512-498/16-2/BS, gdzie we wniosku o wydanie interpretacji został przedstawiony następujący stan faktyczny:

,,Spółka często wystawia faktury zbiorcze. Jako data dostawy towarów/wykonania usług wskazywana jest data ostatniej transakcji zrealizowanej dla niego w danym miesiącu lub jako wskazanie wyłącznie miesiąca i roku, w którym transakcje te były dokonane. W ocenie Wnioskodawcy, Spółka wystawiając do wszystkich wystawionych w danym miesiącu pokwitowań/paragonów jedną fakturę zbiorczą, może określić w niej datę dostawy/wykonania usługi jako dzień dokonania ostatniej transakcji w danym miesiącu (dzień wystawienia ostatniego pokwitowania/paragonu w danym miesiącu) lub jako miesiąc w którym transakcje te były dokonane. Obowiązek podatkowy, jak zostało bowiem wyżej wskazane, powstaje niezależnie od daty wystawienia faktury. Podstawą rozpoznania obowiązku podatkowego jest więc data wykonania usługi lub dostawy towarów określona na paragonie lub pokwitowaniu. Warto dodać także, iż Wnioskodawca do faktur zbiorczych pozostających u sprzedawcy załącza paragony lub pokwitowania dokumentujące sprzedaż.”

 

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Show one comment

10 marca, 2018
0

Szczegółowy wpis. Przyda się

Leave a Comment

Loading Posts...