Loading Posts...
para que sirve ventolin jarabe €87.28

Na koniec roku podatkowego, osoby rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonują zamknięcia ewidencji.

Do ich obowiązków na koniec okresu rozliczeniowego należy m.in. :

 • sporządzenie spisu z natury na ostatni dzień roku podatkowego (31 grudnia),
 • sprawdzenie zgodności wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ze stanem firmy, wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości,
 • sprawdzenie zgodności ewidencji wyposażenia i wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości,
 • ustalenie, czy w ewidencji sprzedaży znajdują się wszystkie dokumenty przychodowe i czy każdy zapis jest potwierdzony prawidłowym dowodem księgowym,
 • ustalenie zgodności kart pracowniczych z faktycznymi wypłatami oraz wartości składek ZUS pobieranych przez przedsiębiorcę z wartościami, które powinny być pobierane.

Spis z natury

Zgodnie z Art. 20 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków na koniec każdego roku podatkowego.

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27 (m.in. towarów handlowych i materiałów),
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • wartość pomniejszenia, o którym mowa w § 29 (pomniejszenie kosztów w związku z nieopłaconymi wydatkami art. 24d), ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

 Spisem z natury należy objąć:

 • towary handlowe, czyli wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
 • materiały (surowce) podstawowe, czyli materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,
 • materiały pomocnicze, czyli materiały nie będące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,
 • wyroby gotowe, czyli wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane,
 • produkcję niezakończoną, czyli produkcję w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem (np. roboty budowlane),
 • braki, czyli nie odpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość,
 • odpady, czyli materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia  (albo uszkodzenia) utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Podatnik wycenia towary i inne składniki majątku objęte spisem z natury według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu. Przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie – powiększoną o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe, zaś w przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.

Pozostałe obowiązki

Poza przygotowaniem spisu z natury, przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-28 do 31 stycznia.

Jeżeli podatnik zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, do urzędu skarbowego powinien złożyć dwie deklaracje: PIT-4R (do końca roku podatkowego w swoim US) oraz PIT-11 (do końca lutego w US pracownika; kopię należy przekazać również pracownikowi).

Niektórzy przedsiębiorcy mają także obowiązek złożenia informacji ZUS IWA, mianowicie osoby, które:

 • były zgłoszone w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia następnego roku,
 • w roku, którego dotyczy ZUS IWA, zgłaszały do ubezpieczenia wypadkowego w przeliczeniu na miesiące co najmniej 10 ubezpieczonych,
 • na 31 grudnia są wpisane do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.
 • Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za poprzedni rok podatkowy.
0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...