Loading Posts...
ventolin solucion para nebulizar dosis pediatrica €31.35

Faktura – wszystko, co warto wiedzieć

Faktura to dokument z  którym każdy przedsiębiorca obcuje na co dzień. Mało kto zaprząta sobie głowę rozważaniami czym właściwie jest, jakie akty prawne ją regulują i czym różni się od paragonu. Wszystkich ciekawych zapraszamy po garść informacji na temat faktury!

Obowiązek wystawiania faktur wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów. Według tych aktów prawnych, każda czynność sprzedaży, do której stosowane są przepisy z ww. ustawy o VAT oraz która podlega opodatkowaniu VAT, powinna być potwierdzona fakturą.

Dlaczego wystawia się fakturę?

Faktura wynika z obowiązku rejestrowania wszelkich zdarzeń gospodarczych. Przedsiębiorca musi dokumentować. każdy zakup i sprzedaż. Różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży towarów lub usług, a kosztami, jakie poniosła firma, to dochód, od którego trzeba zapłacić podatek dochodowy.

Udokumentowanie sprzedaży polega na wpisaniu do księgi przychodów i rozchodów dowodu księgowego, czyli fakturę VAT, rachunek czy paragon. Faktura VAT jest wystawiana jedynie przez czynnych VAT-owców. W innym wypadku wystawia się rachunek, bądź paragon – do którego konieczne jest posiadanie kasy fiskalnej.

Sprzedawca-płatnik VAT wystawia paragon nabywcy, który jest osobą prywatną, nie prowadzi działalności gospodarczej i kupuje towar na swój osobisty użytek. Faktura z kolei wystawiana jest wtedy, kiedy sprzedawca i odbiorca są przedsiębiorcami lub gdy nabywca nie jest płatnikiem VAT, ale wybrał taką formę udokumentowania zakupu.

 Kiedy następuje obowiązek wystawienia faktury?

Zgodnie z Art. 106b Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej:

 • sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 • sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 • otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Faktura jest więc wystawiana przez czynnych podatników VAT, w przypadku wykonania dostawy towarów lub wyświadczenia usługi przez podmiot, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub w przypadku terytorium państwa trzeciego podatku o podobnym charakterze.

Szczegółowa treść ustawy dostępna na stronie Sejmu.

Co powinna zawierać faktura VAT?

Faktura zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT powinna zawierać m.in.:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach – jeden dla sprzedawcy, drugi dla nabywcy towaru lub usługi;
 • fakturę trzeba wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę;
 • fakturę można dostarczyć nabywcy drogą elektroniczną,  jednak tylko wtedy, gdy nabywca wyraził na to zgodę;
 • faktura nie wymaga podpisu wystawiającego;
 • termin płatności faktury zależy od wystawiające, jednak musi zawierać konkretną datę.

Faktura uległa zniszczeniu

Jakie działania trzeba podjąć, jeżeli faktura została zgubiona lub uległa zniszczeniu? W takim wypadku należy postępować zgodnie z Art. 106l Ustawy o podatku od towarów i usług:

Następuje ponowne wystawienie faktury przez podatnika lub upoważnioną przez niego osobę trzecią;

 • na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika,
 • zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu nabywcy.

Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.

4.94 śr ocena (98% wynik) - 17 liczba głosów

Show 9 comments

7 września, 2017
0

Bardzo ciekawy artykuł Pani Kamilo. W bardzo czytelny sposób można „zaczerpnąć” niezbędnej wiedzy dla każdego przedsiębiorcy małej czy dużej firmy 🙂

7 września, 2017
0

Super opisane.. Kolejna dawka przydatnej wiedzy!

7 września, 2017
0

jak zawsze – konkretnie 🙂

8 września, 2017
0

Wiedza podstawowa, wydawałoby się „oczywista” – jednak współpracując z przedsiębiorcami wiem, że nie zawsze tak jest, dlatego warto przypominać, pisać – u Pani informacje zebrany w prosty i przejrzysty sposób, świetnie. Korzystając z okazji polecam biuro rachunkowe, z którego korzystam od lat: http://mbiuro.com/ksiegowosc/cennik/.

20 września, 2017
0

Pani Kamilo, porcja niezbędnych informacji dla przedsiębiorcy, zebrana w jednym miejscu. Niby same oczywiste rzeczy, ale z doświadczenia wiem że nie wszyscy posiadają tą wiedzę. Teraz będę mogła polecić ten artykuł.

26 września, 2017
0

Bardzo przydatny artykuł. Niby wszystko jasne i klarowne, natomiast nie byłam świadoma, że fakturę trzeba wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

26 września, 2017
0

Świetny artykuł, który z pewnością stanie się „encyklopedią” wiedzy dla każdego przedsiębiorcy, który nie za bardzo lubi zaprzątać sobie głowę kwestią księgowości.

27 marca, 2018
0

Świetny artykuł. Warto dodać, że biura rachunkowe często używają oprogramowania umożliwiającego firmom dostęp do faktur online oraz wystawianie faktur. Dobrym przykładem jest system eSZOK BR. Dokument zaskanowany jest od razu chowany do segregatora i nie ginie.

6 kwietnia, 2018
0

Warto również dodać, że system eSZOK BR zapewni kontrolę duplikatów faktur oraz danych wprowadzonych na fakturach-ich poprawność. Zatem chodzi właśnie o to, aby przedsiębiorcę odciążyć od formalności oraz usprawnić pracę jego biura rachunkowego w pracy nad fakturami.

Leave a Comment

Loading Posts...