Loading Posts...
albuterol z maszyną oddechową €18.42

Przepisy dotyczące prywatności w sieci obowiązują w UE już od 14 lat. Stale rozwijająca się sieć telekomunikacyjna wymaga jednak wprowadzania coraz nowszych rozwiązań. Przepisy ePrivacy zaczną być stosowane od 25 maja 2018 – tak jak RODO.

Komisja Europejska zaprezentowała projekt rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (zwanego właśnie ePrivacy) 10 stycznia 2017 roku. Razem z rozporządzeniem w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), rozporządzenie ePrivacy ma tworzyć całość szczegółowo opisanego systemu przepisów. Obecnie obowiązujące przewidują jedynie ochronę danych w ogólnym zakresie. Nowe przepisy przewidują poszerzenie tego zakresu, a tym samym wzmocnienie ochrony danych osobowych.

Dlaczego warto zainteresować się nowym rozporządzeniem? Obecnie dane osobowe podlegają ochronie jedynie na poziomie połączeń telefonicznych i SMS-ów. Od maja przyszłego roku, zakres ochrony zostanie rozszerzony o komunikatory internetowe, pocztę czy iMessage. ePrivacy będzie dotyczyło zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Dla osób fizycznych poruszających się w sieci oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa, przedsiębiorcy natomiast są sceptycznie nastawieni do niektórych rozwiązań.

Jakie zapisy zawiera projekt ePrivacy?

  • Objęcie zakresem obowiązywania wszystkich dostawców usług łączności elektronicznej

Obecne przepisy obowiązują jedynie tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych (połączenia telefoniczne, SMS-y). Nowe zostaną rozszerzone o komunikatory internetowe, pocztę elektroniczną, VoIP i inne. Oznacza to, że obejmą usługi takie jak np. Facebook Messenger, Skype, Gmail, WhatsApp, iMessage, Viber, a ponadto dostawców publicznie dostępnych spisów numerów oraz dostawców oprogramowania umożliwiającego łączność elektroniczną, łącznie z odzyskiwaniem i przedstawianiem informacji w sieci.

Rozporządzenie będzie mieć zastosowanie zarówno do dostawców usług mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią, jeżeli będą oni świadczyć usługi odbiorcom w krajach UE.

  • Zasada poufności danych

Zasada poufności danych wynikająca z obecnie obowiązującej dyrektywy 2002/58/WE obejmuje treść komunikacji elektronicznej, czyli tekst, głos, dźwięk, obraz itp. ePrivacy będzie obejmowało również metadane pochodzące z takiej komunikacji, czyli m.in.: datę, godzinę, czas trwania rozmowy, dane lokalizacyjne.

Przetwarzanie tych danych będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach. Głównie dla celów realizacji usług łączności elektronicznej – jeżeli to konieczne, w celu utrzymania lub przywrócenia bezpieczeństwa sieci lub usług, lub za wyraźną zgodą użytkownika. Każda inna ingerencja w dane pochodzące z łączności elektronicznej będzie zakazana.

  • Objęcie zakresem obowiązywania przepisów osoby fizyczne a także osoby prawne

Zakresem ochrony przepisów według projektu ePrivacy będą objęte osoby fizyczne oraz prawne. Ma to dotyczyć osób korzystających z usług łączności elektronicznej w celu wysyłania materiałów handlowych w ramach marketingu bezpośredniego lub gromadzących informacje związane z urządzeniem elektronicznym użytkownika, bądź informacje przechowywane na takim urządzeniu (np. pliki cookies).

  • Dotkliwsze kary za naruszenie przepisów i rekompensaty

Za naruszenie niektórych przepisów będą grozić nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości do 10 milionów euro lub do 2% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa za poprzedni rok obrotowy. Za naruszenie przepisów dotyczących m.in. przestrzegania poufności komunikacji, legalności przetwarzania danych, terminów usuwania danych może skutkować karą dwa razy wyższą – do 20 milionów euro lub do 4% całkowitego obrotu.

Rozporządzenie przewiduje także możliwość uzyskania rekompensaty z tytułu poniesionej szkody majątkowej lub niemajątkowej w wyniku naruszeń przepisów ePrivacy.

  • Nowelizacja przepisów dotyczących plików cookies

Czym są tzw. ciasteczka? To pliki, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki, następnie są one zapisywane na urządzeniu elektronicznym użytkownika w celu śledzenia jego ustawień i aktywności na danej stronie.

W sieci pojawia się coraz więcej plików cookies. Prawie na każdej stronie internetowej otrzymujemy prośbę o zgodę na ich przesyłanie. Projekt przewiduje zniesienie wymogu wyrażania zgody na przesyłanie plików, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla prywatności w sieci. Co do pozostałych, wyrażenie zgody ma być trwałe, możliwe w ustawieniach przeglądarki i wiążące wobec osób trzecich.

  • Ulepszenie ochrony przed SPAM-em

Rozwiązanie to z pewnością ucieszy użytkowników. Firmy będą mogły prowadzić działania marketingowe takie jak np.: mailingi, telemarketing, wiadomości SMS, jedynie za wyraźną zgodą użytkownika. Ponadto, podmioty prowadzące marketing telefoniczny, będą miały obowiązek podania kodu lub prefiksu umożliwiającego rozpoznanie, że połączenie przechodzące jest połączeniem marketingowym. Innym rozwiązaniem ma być obowiązek podawania identyfikatora linii, pod którą użytkownik może się skontaktować.

  • Ustanowienie nowego organu nadzorczego i wprowadzenie szerszych uprawnień

W naszym kraju funkcję organu nadzorczego przejmie najpewniej Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – następca GIODO. Stosowny podmiot będzie odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przepisów ePrivacy oraz ich egzekwowanie, np.: nakładanie kar administracyjnych.

 

Przedsiębiorcy komentują, że wejście nowych przepisów odbije się negatywnie na konkurencyjności. Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych również wyraził zastrzeżenia. Projekt ePrivacy doczeka się na pewno jeszcze kilku poprawek. Przewiduje się, że jego wprowadzenie zostanie opóźnione.

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...