Loading Posts...
opatentuj salbutamol €20.31

Proforma, VAT, e-faktura – informacje dla przedsiębiorców

Temat faktury poruszony przeze nas niedawno doczekał się entuzjastycznego odbioru. Dziś będziemy go kontynuować. Dla przypomnienia zachęcam do artykułu Faktura – wszystko, co warto wiedzieć.

Data sprzedaży a data wystawienia faktury

Tematem budzącym wątpliwości jest data wystawienia faktury, jeżeli różni się ona od daty sprzedaży. Zacznijmy od odwołania się do ustawy o podatku od towarów i usług, według której faktura musi zawierać dwie daty: sprzedaży i wystawienia, tylko w przypadku, gdy terminy te się różnią (art. 106e ust. 1 pkt. 6).  Jeżeli czynności te zostały wykonane tego samego dnia, faktura VAT jest opatrzona jedną datą.

Przychód z tytułu sprzedaży towarów handlowych powstaje w dniu wydania towarów i tego dnia powinien być  zaksięgowany w księdze przychodów i rozchodów. Istnieją jednak wyjątki:

  • faktura została wystawiona przed wydaniem towaru,
  • należność została uregulowana przed wydaniem towaru.

W takich sytuacjach dniem powstania i ujęcia przychodu w księdze przychodów i rozchodów jest dzień wystawienia faktury lub odpowiednio dzień otrzymania należności.

Rozliczanie usług ciągłych

Wątpliwości może budzić rozliczanie usług ciągłych. Problem pojawia się już na etapie definicji, bowiem ustawa o  VAT nie podaje jasnej interpretacji czym owe usługi ciągłe są.  Można je uznać za sprzedaż, która odbywa się w sposób ciągły, bez przerw. Mogą to być np. dostawy energii elektrycznej, wody ale także wynajem.

Jak zatem wystawić fakturę w takiej sytuacji? Należy odwołać się do Art. 19a ust. 3:  „Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.”

Oznacza to, że gdy usługa jest świadczona w sposób ciągły w miesięcznych okresach rozliczeniowych, obowiązek podatkowy powstaje z ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca. W takiej sytuacji stosuje się zasady ogólne ustawy o VAT, tj. obowiązku wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Faktura pro forma

Czym właściwie jest faktura pro forma? Zacznijmy od wyjaśnienia Ministerstwa Finansów:

,,Dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT”.

Faktura proforma zawiera wszystkie elementy faktury, także kwotę VAT. Nie jest jednak dokumentem księgowym i w praktyce gospodarczej można posługiwać się stwierdzeniem, że faktura ta jest poniekąd ofertą zawarcia umowy dot. Sprzedaży towaru lub usługi, tym samym pełniąc rolę informującą.

W konsekwencji faktura pro forma nie zobowiązuje wystawcy do zapłaty wynikającego z niej podatku VAT. Wystawca takiej faktury nie ma również obowiązku jej ewidencjonowania. W takim przypadku nie powstanie bowiem obowiązek podatkowy w VAT.

Faktura elektroniczna

Aby nazwać fakturę elektroniczną, musi ona być zarówno wystawiona, jak i dostarczona/otrzymana w takim formacie – jest to bardzo istotne.

Podatnik ma obowiązek do sprecyzowania sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Tożsamość osoby dokonującej dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury musi być potwierdzona, natomiast integralność treści faktury oznacza, że w fakturze nie zostały dokonane żadne zmiany.

Faktura elektroniczna musi być zaakceptowania przez odbiorcę faktury. Ustawa nie określa wprost jak taka akceptacja powinna wyglądać, najlepiej mieć pisemne potwierdzenie od odbiorcy, że zgadza się na taka formę dostarczania faktur.

5.00 śr ocena (98% wynik) - 1 liczba głosów

Show 4 comments

23 listopada, 2017
0

Kamila, świetny artykuł. Dziękuje Ci za niego bardzo 🙂

30 listopada, 2017
0

Bardzo przyjemny artykuł, jednak myślę, że temat faktur jest dobrze znany dla większości przedsiębiorców.

28 czerwca, 2018
0

Ja z kolei miałabym prośbę i pytanie dotyczące gotowych spółek. Znajdę może u Was jakieś informacje na ten temat? Przysposabiam się powoli do nowego zawodu i będę wdzięczna za porady 🙂

28 czerwca, 2018
0

Dzień Dobry,
oczywiście serdecznie zapraszam do rozwiania swoich wątpliwości w sprawie gotowych spółek. Zachęcam do kontaktu z zespołem profesjonalistów zajmujących się sprzedażą i rejestracją gotowych spółek w obrębie największych miast w Polsce w tym we Wrocławiu. Tutaj link : http://mbiuro.com/kancelaria-prawna/gotowe-spolki/

Leave a Comment

Loading Posts...