Loading Posts...
ventolin comprimidos dosis €150.98

Jak co roku, w 2018 r. zapowiadane jest wiele zmian w Kodeksie pracy. Czego dotyczy projekt ustawy i jakie zagadnienia porusza? Zapraszamy do lektury.  

Zmiany w świadectwie pracy

Świadectwo pracy to jeden najważniejszych dokumentów stanowiących o zatrudnieniu pracownika u danego pracodawcy. Nowelizacja przewiduje rozszerzenie uprawnień pracownika poprzez dodanie  do Kodeksu pracy przepisu według którego, jeżeli pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy, pracownik ma prawo wystąpić do sądy pracy. W obecnym kształcie kodeks pracy nie reguluje takiej sytuacji odpowiednim przepisem.

Jeżeli pracodawca nie postąpi zgodnie z orzeczeniem sądu, egzekucja nie przyniesie skutków, pracodawca nie wykonuje już danej działalności lub wystąpią inne okoliczności utrudniające otrzymanie świadectwa, pracownik otrzyma prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania orzeczenia zastępującego świadectwo pracy. Za niewydanie świadectwa pracodawca będzie podlegał karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Znowelizowana ustawa ma także wydłużyć terminy wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa do pracodawcy i żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Obecnie na dokonanie tych czynności pracownik ma 7 dni.

Zasada niedyskryminacji

Nowy projekt ustawy wprowadza także zmiany w uzasadnianiu dyskryminacji. Obecnie niedopuszczalna jest dyskryminacja w zatrudnieniu w szczególności ze względu na:

 • płeć,
 • wiek,
 • niepełnosprawność,
 • rasę,
 • religię,
 • narodowość,
 • przekonania polityczne,
 • przynależność związkową,
 • pochodzenie etniczne,
 • wyznanie,
 • orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W oparciu o te same kryteria nakazane jest także sprawiedliwe traktowanie pracowników w zakresie  nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Na czym będzie polegać zmiana? Na wykreśleniu sformułowania „a także bez względu na”. Zdaniem ustawodawcy spowoduje to, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację.

Artykuł 11Kodeksu pracy ma brzmieć: „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.”.

Artykuł art. 183a § 1 Kodeksu pracy ma brzmieć: „Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.”.

Odszkodowanie za mobbing

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowy, wynikający z treści art. 94§ 1 Kodeksu pracy. Obecnie pracownik, u którego mobbing znacząco wpłynął na stan zdrowia, ma prawo dochodzić swoich praw  tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Z kolei pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (art. 943 § 4 Kodeksu pracy). Aktualne przypisy określają więc możliwość odszkodowania tylko wobec pracowników, którzy rozwiązali umowę o pracę z powodu mobbingu.

Po nowelizacji art. 943 § 4 Kodeks pracy ma brzmieć: „Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę  lub poniósł szkodę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.”.

Przedawnienie roszczeń

Według obecnych przepisów roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po upływie 3 lub 10 lat. Wpływ przedawnienia jest dość istotny – pracownik nie może wtedy dochodzić roszczeń przed sądem. Nowy przepis ma brzmieć następująco: „Po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dokonane przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne.”.

Jakie inne zmiany czekają na nas w 2018 r.?

5.00 śr ocena (99% wynik) - 12 liczba głosów

Show 8 comments

8 listopada, 2017
0

Słyszałam również o wielu innych pomysłach dotyczących zmian w Kodeksie Pracy, niektóre są dość zaskakujące, w związku z tym, że całość jest na etapie projektu nie będę ich błędnie przytaczać. Liczę, że na blogu pojawi się informacji gdy jednak coś ulegnie zmianie. Pozdrowienia!

8 listopada, 2017
0

Myślę, że takie zmiany w Kodeksie Pracy będą niezwykle korzystne dla pracowników. W przypadku dyskryminacji będzie jednak bardzo trudno udowodnić, że pracodawca kogoś zwolnił bądź nie zatrudnił z wyżej wymienionych powodów, ciekawi mnie w jaki sposób zostanie to egzekwowane.
Czas pokaże 🙂

8 listopada, 2017
0

Zgadzam się z Panią Moniką i informacją o planowanym znacznie większym zakresie, kolejnych zmian w Kodeksie Pracy. Zapewne czas pokaże, ale również liczę na „nowości”, które ujawni #dlaszefa.

8 listopada, 2017
0

Pani Moniko, Pani Patrycjo – kiedy zmiany będą oficjalne, z pewnością o nich napiszemy 🙂 Wszelkie propozycje czy rozważania ministerstwa są przez nas na bieżąco monitorowane i domyślam się co Panie mają na myśli pisząc o innych zmianach.

16 listopada, 2017
0

Kwestie zmian w Kodeksie Pracy są na nowo poruszane wraz ze zmianą władzy. Wobec tego są od niej uzależnione. Oczywiście nie twierdzę, że te zaproponowane nie są na korzyść dla pracowników bowiem każda zmiana niesie za sobą nowe rozwiązania prawne, których może w końcu się doczekamy.

24 listopada, 2017
0

Ciekawe czy będzie można się wybudować na działce, która nie graniczy z inna zabudowaną działką.. może być tak, że sporo osób będzie miało z tego tytuły problemy.

30 listopada, 2017
0

Miejmy nadzieję, że ustawodawca prawidłowo sformułuje wszelkie nowe zmiany i okażą się one korzystne zarówno dla pracodawców jak i pracowników, a co najważniejsze posłużą nam na lata, ponieważ jak wiadomo częste zmiany nie wpływają korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie prawa.

30 listopada, 2017
0

Panie Marcinie, stawiam tezę: bez pracy nie ma kołaczy. Co Pan na to?

Leave a Comment

Loading Posts...