Loading Posts...
kup inhalatory Ventolin €134.40

Temat nieuczciwej konkurencji jest bardzo szeroki. Wynika to niestety z tego, że osoby działające niezgodnie z prawem cechują się wyjątkową kreatywnością, w negatywnym znaczeniu oczywiście. Jakie dokładnie działania zaliczane są do działań w rozumieniu nieuczciwej konkurencji?

Nieuczciwa konkurencja – definicja

W myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czynami nieuczciwej konkurencji wyszczególnionymi przez ustawę są m.in.:

 • Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd,
 • Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • Nakłanianie do niewykonania umowy lub obowiązków pracowniczych,
 • Naśladownictwo produktów,
 • Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,
 • Utrudnianie dostępu do rynku,
 • Nieuczciwa reklama,
 • Systemy sprzedaży lawinowej.

Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd

Przedsiębiorstwa, które wprowadzają w błąd klientów poprzez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu innej firmy, to niestety powszechny problem. Problem jednak pojawia się, jeżeli przedsiębiorca chce oznaczyć firmę swoim nazwiskiem, a te z kolei może kojarzyć się z inną osobą lub firmą. Na takiej osobie ciąży obowiązek podjęcia działań, aby uniknąć wprowadzania w błąd osoby trzecie.

Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług

Za nieuczciwą konkurencję przyjmuje się także opatrywanie towarów lub usług oznaczeniem geograficznym, które wskazuje wprost lub pośrednio na kraj, region lub miejscowość ich pochodzenia. Zakazane jest także używanie takiego oznaczenia w działalności handlowej, reklamie, listach handlowych, rachunkach lub innych dokumentach.

Podobnie wygląda sytuacja z oznaczaniem towarów lub usług lub jego brakiem, jeżeli działania te mogą wprowadzić klientów w błąd. Ustawa wskazuje tu przede wszystkim na pochodzenie, ilość i jakość składników, wykonanie, przydatność, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług. Wyszczególnione jest również zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z danych dóbr.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Ustawa zakazuje przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Co dokładnie obejmuje stwierdzenie tajemnica przedsiębiorstwa? Są to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Ten przepis wydaje się oczywisty, warto jednak mu się przyjrzeć dokładniej. Odnosi się bezpośrednio do osób, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego w danym przedsiębiorstwie. Okres ten obejmuje trzy lata od momentu zakończenia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej.

Naśladownictwo produktów

Ustawa określa naśladownictwo produktów jako czynność, która przy pomocy technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu tym samym wprowadzając w błąd klientów co do tożsamości producenta lub produktu.

Nie określa się natomiast jako nieuczciwej konkurencji naśladowania cech, które przyczyniają się do funkcjonalności towaru, zwłaszcza budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Naśladowca jest jednak zobowiązany, aby odpowiednio oznaczyć produkt i nie wprowadzać klientów w błąd.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji na temat swojego lub innego przedsiębiorstwa także określane jest mianem nieuczciwej konkurencji.  W pierwszym przypadku jest oczywiście stosowane w celu osiągnięcia wymiernych korzyści, wobec innych – wyrządzenia szkody Wśród działań określanych mianem szkód wyróżnia się nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:

 • osobach kierujących przedsiębiorstwem;
 • wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;
 • stosowanych cenach;
 • sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Utrudnianie dostępu do rynku

Za czyn nieuczciwej konkurencji przyjmuje się także utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, zwłaszcza poprzez:

1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;

2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom lub niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;

3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;

4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego  przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

Nieuczciwa reklama

Wyszczególnione czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy są m.in.:

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;

5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Systemy sprzedaży lawinowej

Sprzedaż lawinowa polega na proponowaniu nabywania produktów lub usług poprzez obietnicę uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji. Nakłonione osoby również miałyby osiągnąć  materialne korzyści poprzez nakłanianie kolejnych osób.

 

Zapraszamy także do artykułu Odszkodowanie za naruszenie praw konkurencji – nowe przepisy na 2017 rok.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 12 liczba głosów

Show 4 comments

6 listopada, 2017
0

Niestety, coraz częściej można natknąć się na nieuczciwe firmy. Bardzo często starają się oni podszywać pod bardzo dobrze nam znane firmy, a nawet Instytucje Państwowe! Trzeba być bardzo uważnym oraz czujnym, aby nie dać się w to wciągnąć. Nie raz doświadczyłam sytuacji, kiedy to firma dostała list od Krajowego Rejestru Sądownego lub Sadownego, w którym to widnieją koszty zarejestrowania. Próbują oni też zmylić nas określeniami jak „nieprzekraczalny termin” czy „fakultatywna opłata”. Młody przedsiębiorca, który nigdy nie miał z tym styczności, bardzo łatwo może się na to nabrać… Bądźmy czujni na każdym kroku!

6 listopada, 2017
0

Zgadzam się z autorką tekstu , że temat nieuczciwej konkurencji to niezwykle szerokie zagadnienie.
Ciekawa jestem i mam wielką nadzieje przeczytać o sposobach na walkę z nieuczciwą konkurencją.

16 listopada, 2017
0

Niestety z nieuczciwą konkurencją mamy do czynienia w każdym aspekcie naszego życia. Jednakże niewątpliwie nieuczciwa konkurencja wśród przedsiębiorstw jest zjawiskiem dynamicznym i ciągle słyszymy w mediach o takich przypadkach. Tzw. „czarny PR” jest wśród osób zarządzających wizerunkiem danej firmy ciągłym wyzwaniem bowiem w „świecie” mediów społecznościowych kwestia rozwiązań prawnych jest ciągle nieuregulowana prawnie.

24 sierpnia, 2018
0

często spotykam się z opiniami, że z nieuczciwą konkurencją nie można wygrać albo że jest to zbyt czasochłonne. Czasami jednak wystarczy podjęcie podstawowych działań, jak wysłanie wezwania do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji, aby powstrzymać nieuczciwego konkurenta

Leave a Comment

Loading Posts...