Loading Posts...
pulmicort ventolin nacl €101.38

Windykacja – według Słownika Języka Polskiego  to: „dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty”.Pierwszym krokiem do prowadzenia windykacji jest kontrola płatności, bez której proces windykacyjny nie jest możliwy.

Na podstawie zgromadzonych danych szacuje się, że największą szansę na spłatę mają tzw. „młode długi” czyli takie, które nie są rozliczone do 3 miesięcy od terminu płatności. Dlatego należy szybko reagować na nieuregulowane należności jak i systematyczne monitorowanie wierzytelności.

Wyróżnia się trzy metody (etapy) windykacji:

1) Windykacja polubowna – to pierwszy etap ubiegania się o zwrot należności, polega na łagodnym przypominaniu o upływie terminu zapłaty. Wysyłane są przypomnienia lub wezwania do zapłaty wraz z informacją o obowiązujących odsetkach. Dobrze jest też wspomnieć o konsekwencjach związanych z niewywiązaniem się z umowy, tj.:

– zlecenie sprawy organom windykacyjnym

– skierowanie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej

– dodanie delikwenta do giełdy dłużników.

W tej sytuacji zazwyczaj podpisywana jest ugoda między wierzycielem i dłużnikiem.

2) Windykacja sądowa – gdy zażegnanie problemu na stopie polubownej nie przynosi efektów dochodzi do wszczęcia postępowania karnego. Czynności procesowe na tym szczeblu prowadzone są przez Radców Prawnych. Mniej więcej 15% spraw kończy rozprawą sądową.

3) Windykacja egzekucyjna – w przypadku wygranej sprawy w sądzie, należy złożyć pismo do komornika z prośbą o egzekucję. Osoba zadłużona oprócz spłaty długu, ma również obowiązek zwrotu kosztów egzekucji oraz kosztów sądowych. Jednak, nie wszystkie działania są możliwe do zrealizowania z uwagi na normy życia społecznego. Dłużnik nie może zostać bez dachu nad głową.

Sposobów prowadzenia egzekucji jest kilka, do najczęstszych należą:

– egzekucja z rachunku bankowego – skuteczna tylko wtedy, gdy dłużnik dysponuje funduszami na koncie. Komornik kontaktuje się z daną instytucją finansową w celu przejęcia wierzytelności. Dotyczy to pieniędzy, które są na koncie jak i tych, które dopiero się pojawią.
– egzekucja z ruchomości – zaliczają się do nich samochody, maszyny lub cenne przedmioty. Komornik przeprowadza egzekucję przez zajęcie ruchomości, które są wyceniane przez biegłego i licytowane.

Windykacja pomocna jest dla każdego. Od zwykłego „Nowaka” poprzez właścicieli wielkich przedsiębiorstw. Jako że nikt nie lubi czekać w nieskończoność na płatność za wykonaną pracę/usługę to najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest właśnie windykacja. Należy pamiętać, że im szybciej zacznie się jej proces, tym większe szansę na skuteczność jeszcze na etapie polubownym.

 

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...