Loading Posts...
ventolin te koop €109.68

Odszkodowanie za naruszenie praw konkurencji – nowe przepisy na 2017 rok

27 czerwca 2017 roku w życie weszła ustawa ułatwiająca dochodzenie roszczeń z niedozwolonych działań konkurencji.

Przepisy powstały ze współpracy Ministerstwo Sprawiedliwości z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wdrażają zupełnie nowe rozwiązania. Nowe zasady wdrażają m.in. środki o charakterze prywatnoprawnym oraz przepisy prawa unijnego dotyczące odszkodowań z tytułu naruszenia praw konkurencji w państwach członkowskich.

Kogo dotyczą przepisy?

Każdy kontrahent, konsument, konkurent, osoba bezpośrednio lub pośrednio poszkodowana może złożyć pozew przeciwko sprawcy nieuczciwej konkurencji. Ponadto, w imieniu powoda mogą wystąpić całe organizacje zrzeszające przedsiębiorców lub konsumentów. Sprawy dotyczyć będą m.in. nadużywania pozycji dominującej, czy porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami ograniczających konkurencję.

Sprawę rozpoznaje sąd okręgowy. Pozwany ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy. Domniemywać się będzie winy sprawcy naruszenia prawa konkurencji oraz szkody powstałej na skutek naruszenia tych przepisów. Po stronie pozwanego będzie natomiast udowodnienie, że przepisy nie zostały naruszone. Wysokość szkody określa poszkodowany lub sąd z pomocą UOKiK i ustaleń Komisji Europejskiej.

Środek dowodowy

Powód może wnioskować o wyjawienie dowodu naruszenia przepisów przez pozwanego. Jest to nowość jeżeli chodzi o polskie prawo. Warunkiem jest zobowiązanie  poszkodowanego do wykorzystania dowodu wyłącznie na potrzeby sprawy. Za niewyjawienie środka dowodowego sąd może obciążyć sprawcę kosztami postępowania, a także uznać fakt, który miał zostać stwierdzony poprzez dany dowód.

Ponadto, jeżeli uzyskanie dowodów nie będzie możliwe, mogą zostać wyjawione przez osoby trzecie, w tym prezesa UOKiK, na wniosek sądu.

Istnieją pewne wyłączenia, np. materiały związane z tajemnicą przedsiębiorstwa, propozycje ugodowe, czy – w przypadku karteli – świadczenia w ramach programu łagodzenia kar.

Ograniczenia i przedawnienie roszczeń

Sprawca odpowiada w całości za naprawienie szkody.

Pewne ograniczenia stosuje się wobec małych i średnich przedsiębiorstw (art. 5 ust. 1. niniejszej ustawy). Na szczególne traktowanie mogą również liczyć przedsiębiorcy korzystający z programu łagodzenia kar. Wobec nich z roszczeniem mogą wystąpić wyłącznie bezpośredni dostawcy lub nabywcy. Natomiast pozostali poszkodowani tylko wówczas, gdy uzyskanie pełnego odszkodowania od innych sprawców nie będzie możliwe.

Termin przedawnienia roszczeń za naruszenie praw konkurencji został wydłużony do lat pięciu licząc od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie.  Nie może jednak przekroczyć dziesięciu lat od chwili zaprzestania naruszenia.

Zasady dotyczące roszczeń obowiązują wyłącznie wobec naruszeń powstałych po wejściu w życie ustawy.

Ważne! Nowe przepisy nie dotyczą ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Treść ustawy:

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

5.00 śr ocena (99% wynik) - 8 liczba głosów

Show 2 comments

20 września, 2017
0

Bardzo ciekawa wątek został poruszony. Do zgłębienia w jesienne wieczory.

7 listopada, 2017
0

Ciekawy artykuł

Leave a Comment

Loading Posts...