Loading Posts...
ventolin fluimucil €39.92

Najważniejsze zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych na 2017 rok

1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe regulacje  mające na celu poprawienie prawnego otoczenia przedsiębiorców.  Czego dokładnie dotyczą zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych? Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Kodeks Spółek Handlowych nieustannie jest aktualizowany. Znaczna większość tych zmian ma na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorców i prowadzenia ich działalności. Warto regularnie się zapoznawać z nowelizacjami, aby nic nas nie zaskoczyło.

Długość kadencji członków spółek kapitałowych

Zmianie uległy art. 157, art. 304 oraz art. 202. Dotyczą one kadencji członków organów spółek handlowych. Uprzednio według art. 157 umowa spółki powinna określać:

  • firmę i siedzibę spółki;
  • przedmiot działalności spółki;
  • wysokość kapitału zakładowego;
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Zmiana dotyczy nowego, 7. pkt., który określa czas, na jaki powoływany jest członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli jest oznaczony.

W art. 304 §1 KSH uchylony zostaje pkt. 7, co oznacza rezygnację z wymogu umieszczenia w statucie spółki akcyjnej nazwisk i imion lub firmy (nazwy) założycieli. Modyfikacji uległ natomiast pkt. 8, zgodnie z którym statut spółki akcyjnej powinien określać liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów wraz ze wskazaniem sposobu ustalenia liczby zarządu lub rady nadzorczej oraz okres, na który powołuje się członków zarządu i rady nadzorczej.

Zwiększenie ochrony wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych

Zmianie uległy art. 236, art. 237, art. 377 oraz  art. 402 KSH. Mają od teraz pełnić rolę ochronną i profilaktyczną. W jaki sposób?  Według stanu prawnego przed 1 stycznia 2017 r., rada nadzorcza, komisja rewizyjna oraz inne uprawnione osoby mogły zwoływać nadzwyczajne i zwyczajne zgromadzenia wspólników na podstawie przypadków określonych w ustawie.

Regulacja wskazuje, że wspólnicy, którzy posiadają minimum jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mają prawo do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Zmiany dotyczą również zwolnień z obowiązku pokrycia kosztów zgromadzenia. Według ustawy wspólnicy mniejszościowy będą mogli zwrócić się o to do sądu rejestrowego.

Postępowanie o wykreślanie przedsiębiorcy z CEIDG

Zmianom ulegnie art. 548  mówiący o tym, że właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z CEIDG, a sąd rejestrowy  ma obowiązek niezwłocznego przesłania właściwemu organowi ewidencyjnemu odpis postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców jednoosobowej spółki kapitałowej, powstałej wskutek przekształcenia. Nowelizacja uchyla powyższe ustalenia, ponieważ są one sprzeczne z art. 31 4 ustawy SDG mówiącej o  przekazywaniu do CEIDG informacji o przekształceniu wyłącznie w postaci elektronicznej, a nie w postaci papierowej.

Prokura

Zmiany dotyczą nowego rodzaju prokury, tzw. prokury łącznej niewłaściwej, obejmującej umocowanie prokurenta do dokonywania czynności także albo wyłącznie wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej.

Dokument akcji bez pieczęci

Nowelizacji uległy także wymagania obejmujące obligatoryjne elementy dokumentacji akcji. Od tej pory dokumenty te nie muszą być opatrywane pieczęcią spółki. Głównym celem ustawy jest zneutralizowanie przesłane nieważności dokumentu akcji. Jako potwierdzenie tego stwierdzenia podaje się, że pieczęć na dokumencie nie wpływa na jego wiarygodność biorąc pod uwagę fakt, jak łatwo jest zdobyć pieczęć z jakąkolwiek treścią.

Dywidenda w spółkach publicznych

Zmiany wprowadzono również w przepisach określających wypłaty dywidendy w spółkach publicznych, mianowicie w art. 348 § 4 KSH. Według nowych przepisów, dzień dywidendy w spółce publicznej może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Ustawodawca rezygnuje w ten sposób z niewiążącej regulacji opierającej się na zasadzie „stosuj albo wyjaśnij” (comply or explain) na rzecz regulacji rangi ustawowej.

Dzień przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

Nowelizacji uległ także przepis określający dzień przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową do nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ujawnienie sprzeczności interesów członka zarządu i spółki.

Nowelizacja dotyka również problemu sprzeczności interesów. Dotychczas istniał ustawowy obowiązek wstrzymywania się od udziału w rozstrzyganiu spraw,  w których zachodzi sprzeczność  interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście.

Dodano tutaj obowiązek ujawnienia takiej sprzeczności przez członka zarządu. Nie sprecyzowano co prawda w jaki sposób powinno nastąpić zgłoszenie takiej sprzeczności ani komu powinno zostać przedstawione, zapewne jednak chodzi o pozostałych członków zarządu.

Zapraszamy również do artykułów:

Warto być na bieżąco!

5.00 śr ocena (99% wynik) - 12 liczba głosów

Show 8 comments

30 czerwca, 2017
0

Bardzo przydatny artykuł. Ostatnio szukałam w internecie wiadomości na temat zmian – wszystko było nieczytelne. Tutaj znalazłam odpowiedzi na moje pytania – super!

3 lipca, 2017
0

Pani Adrianno, wspaniale, że nasz artykuł przyszedł Pani z pomocą – taki jest cel naszych działań!

30 czerwca, 2017
0

Świetny artykuł. Przyda się na pewno nie tylko mnie, ale i innym przedsiębiorcom.
Ciekawy zapis dotyczy szczególnie zmiany na temat CEIDG i pojawieniu się nowej prokury.
Artykuł warty uwagi każdego – dziękuje.

3 lipca, 2017
0

Pani Patrycjo, cieszymy się, że nasze artykuły trafiają do grupy docelowej i są przydatne, zapraszamy do częstszych odwiedzin naszej strony 🙂

3 lipca, 2017
0

Bardzo przydatny artykuł dla przedsiębiorców, którzy lubią być na bieżąco z kwestiami prawnymi. Wszystkie informacje są rozpisane zwięźle i na temat- super!

3 lipca, 2017
0

Pani Ilono, dziękuję, staramy się być na bieżącą z wszelkimi informacjami ważnymi dla przedsiębiorców. Zapraszamy do innych artykułów!

24 lipca, 2017
0

Bardzo pomocne zestawienie nowych regulacji, z pewnością zainteresuje wszystkich przedsiębiorców, którzy lubią trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o prawo. Zainteresowanych tematyką spółek i transakcji zapraszamy również na nasz blog http://www.norekwspolnicy.pl!

21 listopada, 2017
0

Informacje przydatne. Dobrze, że ktoś to zebrał w jednym miejscu. Jak napisał przedmówca, rękę na pulsie trzeba trzymać 😉 Mam wrażenie, że zawsze.

https://studio.streamonline.pl/

Leave a Comment

Loading Posts...