Loading Posts...
aerosoles con ventolin €32.32

Składka zdrowotna – zmiany dla przedsiębiorców na 2017 rok

Ustawodawca w 2017 roku wprowadza wiele zmian, również tych regulujących zasady rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  Składka płacona przed przedsiębiorcę w roku 2017 roku nie może być mniejsza od kwoty 297,28 zł.  Sama składka zdrowotna jest elementem koniecznym dla każdego kto prowadzi swój biznes.

Zmiany na 2017 rok

18 stycznia 2017 roku pojawiło się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włączając  również wypłaty z zysku, w okresie czwartego kwartału 2016 r.  Obwieszczenie zawierało informację na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło ono 4 404,17 zł. Również w temacie składki zdrowotnej zaszły zmiany na 2017 rok.

Składka zdrowotna – wymiar

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 75% wartości – jest to kwota 3303,13 zł.

Wartość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy. Na tej podstawie można wyliczyć, że w 2017 roku składka będzie wynosić 297,28 zł.

W 2017 roju odnotujemy więc wzrost tej kwoty o 2,9%.

Obwieszczenie

Na podstawie wyżej wspomnianego obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz znowelizowanej ustawy z sierpnia 2004 roku  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na powyższej podstawie wyliczyć wymiar składki ubezpieczeniowej mogą:

  • osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub przepisach szczególnych,
  • artyści oraz twórcy,
  • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w formie wolnego zawodu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez fizyczne osoby,
  • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są traktowane jako przychody z działalności gospodarczej na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, , która posiadana jednego wspólnika
  • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej,
  • osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę,
  • osoby prowadzące inną niż standardową formę wychowania przedszkolnego,
  • osoby prowadzące placówkę lub zespół placówek na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym tekstem obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz ustawy z dnia dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Źródła:

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-wynagrodzenia-w-sektorze-przedsiebiorstw-wlacznie-z-wyplatami-z-zysku-w-iv-kwartale-2016-r-,58,13.html?pdf=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135

5.00 śr ocena (98% wynik) - 1 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...