Loading Posts...
czy ventolin poprawia wydajność €133.98

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2017 roku nadchodzą wielkimi krokami. Istotne zmiany także w prawie pracy. Czekają nas podwyżki płacy minimalnej, emerytur i rent.Jedną z najważniejszych informacji dla osób pracujących jest wzrost płacy minimalnej do 2000 zł. Wprowadzona zostanie także minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2017 roku minimalna kwota wyjściowa wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła ok 13 zł brutto.

Warto podkreślić, że zmiany  te będą również dotyczyć osób pracujących na umowach zlecenia i o świadczenie usług. Dotychczas stawka godzinowa w wysokości 12 zł brutto obejmowała jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Po wprowadzeniu nowelizacji ustawy wysokość wynagrodzenia dla samozatrudnionych będzie wyliczana na tej samej podstawie.

Jakie sankcje ?

W przypadku naruszenia przepisów przewidywane są również  sankcje. Pracodawca, który będzie wypłacał wynagrodzenie niższe, niż obowiązująca stawka minimalna. Będzie podlegał karze grzywny w wysokości od 1000 do 30000 zł. Warto jednak podkreślić, że opisywane zmiany nie będą dotyczyły zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłączenie od osiągniętego rezultatu. Zdaniem twórców projektu w praktyce oznacza to, że nowe przepisy będą dotyczyć m.in. pracowników firm ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie stawki wynagrodzeń.

Zmienią się również niektóre  z zasad dotyczących  wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów – uzyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych albo świadczeń przedemerytalnych. Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do 1406 zł netto. Zapowiadane jest również podwyższenie najniższych rent i emerytur do 1000 zł. Nadchodzące zmiany dosięgną nawet zasiłków stałych. Osoby oczekujące na orzeczenie otrzymają zasiłek okresowy, natomiast po wystawieniu orzeczenia – zasiłek stały.

Wraz z wprowadzeniem zmian w prawie pracy zwiększy się również krąg pracodawców mogących żądać od kandydatów do pracy podania danych o niekaralności. Będą to pracodawcy, którzy są podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 174 i 615).

Czego może żądać pracodawca ?

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów pracodawca ma prawo żądać informacji o niekaralności tylko wtedy, gdy obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Po wprowadzeniu tej zmiany, kolejny podmiot, tj. pracodawca będący podmiotem podlegającym nadzorowi KNF. Nabędzie prawo do żądania od osoby starającej się o pracę podania informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu,  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Projekt nie przewiduje poniesienia dodatkowych kosztów po stronie kandydatów do pracy za zaświadczenie o niekaralności.

Znowelizowana ustawa wprowadza również zmiany w terminie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Od 1 stycznia 2017 r. pracownik będzie miał na to 14 dni.  Obecnie czas, w którym pracownik wnosi do sądu wypowiedzenie umowy o pracę, wynosi 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 5 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...