Loading Posts...
inhalator ventolin €119.76

Szykują się kolejne zmiany mające wspierać podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt ustawy dotyczy bezpośrednio ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim usprawnić działanie CEIDG. W jaki sposób? Jednym z działań ma być zastąpienie Pojedynczego Punktu kontrolnego przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Zakładana jest sprawniejsza obsługa przedsiębiorców, m.in. poprzez uproszczenie procesu rejestracji czy wprowadzania zmian w danych zawartych w CEIDG.

Dotychczas przepisy dotyczące CEIDG były regulowane ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Po wejściu w życie ustaw z pakietu „Konstytucja Biznesu” staną się one przedmiotem odrębnego aktu prawnego.

Zmiany w CEIDG

Nowa ustawa będzie zawierać regulacje aktualnie znajdujące się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, pojawią się także nowe rozwiązania dla przedsiębiorców.

 • Dzięki nowym przepisom przedsiębiorca będzie miał możliwość udostępniania online w CEIDG informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach i ustanowionych prokurentach. Opublikowanie przez przedsiębiorcę w CEIDG informacji o pełnomocniku będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Oznacza to, że system CEIDG będzie zarówno narzędziem ewidencji przedsiębiorców i instrumentem, za pomocą którego przedsiębiorca będzie mógł zarządzać udzielanymi przez siebie pełnomocnictwami (prokurą).
 • Dane wpisywane do CEIDG zostaną podzielone na dane ewidencyjne przedsiębiorcy (ich zmiana będzie obowiązkowa w ciągu 7 dni) i dane informacyjne o przedsiębiorcy (będzie je można zmienić w każdym czasie, chodzi np. o datę rozpoczęcia, zawieszenia,  wznowienia i zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej).
 • Możliwe będzie zawieszenie przez przedsiębiorców-osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas oraz bezterminowo. Według aktualnych przepisów dopuszczalny okres wynosi maksymalnie 24 miesiące). Wprowadzona zostanie zasada automatycznego wznowienia wykonywania działalności gospodarczej po upływie okresu zawieszenia, jeśli przedsiębiorca wskazał taki okres we wniosku o zawieszenie.
 • Zostanie stworzona podstawa prawna do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki danych gromadzonych przez ZUS i CRP-KEP. Będzie miało to istotny wpływ na usprawnienie postępowań administracyjnych toczących się w ramach CEIDG.
 • Zostaną utworzone nowe kanały komunikacji z przedsiębiorcami. Jeżeli jeśli przedsiębiorca poda w CEIDG numer telefonu komórkowego będzie mógł otrzymać sms z informacją dotyczącą np. daty upływu okresu zawieszenia działalności gospodarczej.

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Prowadzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy ma pomagać przedsiębiorcom, m.in. przez umożliwienie im załatwiania online spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz przez udostępnianie informacji w tym zakresie.

Zadaniem PIP będzie zapewnienie realizacji drogą elektroniczną jak największej liczby procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotychczas zidentyfikowano ok. 1 200 procedur administracyjnych, realizowanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonego biznesu. W praktyce chodzi o stopniowe zwiększanie możliwości załatwiania wielu spraw online, zwłaszcza tych, które nie są obecnie możliwe do zrealizowania za pośrednictwem innych systemów.

Obok rozwiązań znajdujących się w obecnej SDG, w projektowanej ustawie zaproponowano nowe regulacje:

 • Informacje udostępniane przez PIP mają być przekazywane prostym językiem, aby adresat nie mający przygotowania prawniczego uzyskał zrozumiałą informację. Przekazana informacja ma być precyzyjna oraz kompletna, i nie może zawierać odesłań do innych przepisów.
 • Wprowadzono obowiązek udostępniania przez PIP informacji o zasadach oraz warunkach prowadzenia inspekcji i kontroli u przedsiębiorców.
 • Przewidziano poprawę efektywności funkcjonowania Punktu m.in. przez wprowadzenie możliwości udzielania odpowiedzi na pytania przedsiębiorców bezpośrednio przez punkt na podstawie wiedzy zgromadzonej w jego zasobach informacyjnych.
 • Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać  zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz zaświadczenia o niezaleganiu z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych, a także uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie ww. zaświadczeń.
 • Za pośrednictwem PIP będą realizowane obowiązki punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, o których mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Urzędy zajmujące się sprawami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej umożliwią dokonanie płatności w formie elektronicznej.
 • Przewidziano możliwość informowania przedsiębiorców przez PIP o istotnych dla nich wydarzeniach, terminach i obowiązkach związanych z podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość (np. za pośrednictwem sms-ów).
 • Przedsiębiorcy otrzymają możliwość przesyłania za pośrednictwem PIP do ministra właściwego do spraw gospodarki różnorodnych uwag. Mogą one dotyczyć np. rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 r. Regulacje dotyczące niektórych, nowych możliwości oferowanych przez CEIDG oraz PIP zaczną obowiązywać w późniejszych  terminach (1 lipca 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.).

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Show one comment

[…] Zmiany w CEIDG w 2018r. […]

Leave a Comment

Loading Posts...