Loading Posts...
jak długo trwa działanie ventolin €122.39

Spółka jawna jest spółką osobową. Przepisy normujące jej funkcjonowanie zawarte są w Kodeksie spółek handlowych. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych – nie posiada odgórnie wyznaczonej minimalnej kwoty kapitału zakładowego.

Spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. To, co ją wyróżnia, to tzw. ułomna osobowość prawna. Co to oznacza? Sp.j. posiada zdolność prawną, jednak nie tworzy osobowości prawnej.

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej jest zawierana między wspólnikami, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie ma jednak wymogu, aby umowa była sporządzona w formie aktu notarialnego lub posiadała notarialne zaświadczenie podpisów wspólników.

Spółka jawna może powstać także z przekształcenia spółki handlowej albo cywilnej, jeżeli przychód w poprzednich latach wynosił co najmniej 800 000 euro).

Do obligatoryjnych elementów spółki jawnej zalicza się:

 • firmę (nazwę),
 • siedzibę spółki,
 • wskazanie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika wraz z określeniem ich wartości,
 • określenie przedmiotu działania spółki.

Od umowy spółki jawnej należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten nie ciąży na wspólnikach, a na spółce i wynosi on 0,5% wartości wkładów.

Powodem do rozwiązania spółki mogą być:

 • ogłoszenia upadku spółki,
 • wypowiedzenia umowy przez wspólnika bądź wierzyciela,
 • śmierć wspólnika,
 • ogłoszenia przez wspólnika upadłości.

Spółka przechodzi wtedy w stan likwidacji.

Majątek w spółce jawnej

Majątkiem spółki jawnej są wszelkiego rodzaju mienia wniesione jako wkład pieniężny lub nie oraz mienie nabyte przez spółkę podczas jej funkcjonowania. W przeciwieństwie do spółki cywilnej, nie ma żadnego związku z majątkiem prywatnym wspólników.

Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach, ale także uczestniczy w stratach w proporcjonalny stosunku. Odpowiedzialność wobec wierzycieli przede wszystkim pochodzi z majątku spółki,  następnie z całego majątku osobistego wszystkich wspólników. Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki. Można zatem stwierdzić, że funkcjonowanie spółki jawnej w dużym stopniu opiera się na zaufaniu jej wspólników.

Reprezentacja

Spółkę jawną reprezentują wszyscy jej wspólnicy w równy sposób, w czynnościach sądowych oraz pozasądowych. Aby pozbawić wspólnika prawa do reprezentowania spółki, należy uzyskać w sądzie prawomocne orzeczenie, wydawane na podstawie solidnych argumentów. Można także podczas sporządzania umowy spółki zawrzeć stosowny zapis wprost określający okoliczności pozbawienia wspólników praw do reprezentacji.

Podsumowując:

 • Jest spółką osobową;
 • Spółka jawna jest jedną z form prowadzenia firmy;
 • Działa pod odróżniającą ją nazwą;
 • Nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, może więc podpisywać umowy, świadczyć usługi, wystawiać faktury, zatrudniać pracowników etc.;
 • Spółka jawna ma odrębny od wspólników NIP, własny REGON oraz majątek;
 • Podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS;
 • Spółka jawna powstaje w chwili jej rejestracji przez KRS.
3.40 śr ocena (72% wynik) - 5 liczba głosów

Show 3 comments

30 listopada, 2017
0

Bardzo ciekawy artykuł. Pani Kamila jasno i przejrzyście przedstawiła najważniejsze informacje o spółce cywilnej. Nie sądziła, że podczas sporządzania umowy spółki istnieje możliwość zawarcia zapisu określającego okoliczności pozbawienia wspólników praw do reprezentacji.

[…] Spółka jawna – cechy […]

Leave a Comment

Loading Posts...