Loading Posts...
ventolin e kortyzon €53.91

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym – najważniejsze zmiany

Kredytobiorcy wreszcie doczekali się jasnej i przejrzystej ustawy regulującej kwestie hipoteki. Nowe przepisy weszły w życie 22 lipca. Akt skupia w jednym miejscu wszystkie dotychczasowe, jak i nowe regulacje i informacje o kredycie hipotecznym. Czego możemy się spodziewać?

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami jako pierwsza określa zasady udzielania kredytów. Dotychczas to banki ustalały własne zasady, a poszczególnych regulacji należało szukać w wielu różnych aktach. To ma ulec zmianie. Ustawa narzuca na banki i pośredników ujednoliconą procedurę udzielania kredytów, nowe terminy i obowiązek dostarczania informacji klientom, również tym potencjalnym.

Kredyt hipoteczny jest niemałym zobowiązaniem. Ustawa ma na celu zwiększenie ochrony konsumentów i zapewnienie większej swobody w podejmowaniu decyzji.

Wiele przepisów powyższej ustawy jest powtórzeniem już obowiązujących, zebranych tylko w jedna całość. Poniżej przedstawię najważniejsze nowości.

Obowiązek informacyjny

Reklamy w sposób zrozumiały, jednoznaczny i widoczny muszą przekazywać określone dane dotyczące kredytu. Oznacza to koniec dodawania warunków „drobnym druczkiem” i stosowania praktyk mających wprowadzić klienta w błąd.

Reklama musi zawierać jasno określone informacje:

 • firmę kredytodawcy, pośrednika lub agenta;
 • całkowitą kwotę kredytu (maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów, a w przypadku braku maksymalnej kwoty – suma tych środków);
 • całkowitą kwotę do zapłaty (suma całkowitego kosztu kredytu hipotecznego i całkowitej kwoty kredytu);
 • stopę oprocentowania z określeniem, czy jest ona stała, zmienna czy stanowiąca połączenie obu rodzajów z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu;
 • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
 • okres obowiązywania umowy;
 • wysokości rat i ich liczbę;
 • informację, czy umowa będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy hipoteką lub zabezpieczenia prawem związanym z nieruchomością mieszkalną.

Potencjalny klient otrzymuje szczegółowy formularz informacyjny już na etapie składania wniosku o udzielenie kredytu. Wszystkie informacje dotyczące ofert kredytowych banki są zobowiązane przekazywać porównywarkom internetowym.

Kredytodawca lub pośrednik ma obowiązek poinformowania o wszystkich warunkach umowy, jakie klient jest w stanie spełnić oraz o możliwych konsekwencjach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Nie każdy może udzielać kredytów

Ustawa ogranicza działalność niekompetentnych podmiotów. Kredytu hipotecznego mogą udzielić wyłącznie banki i SKOKi.

Również pośrednicy doczekali się konkretnych regulacji. Od tej pory do tego, żeby przedstawiać oferty kredytów, udzielać porad i pomocy w przygotowaniu dokumentów, a ostatecznie zawierać umowy w imieniu kredytobiorcy, pośrednik musi posiadać licencję wydaną przez KNF. W celu otrzymania takiej licencji, należy zdać dedykowany państwowy egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego.

Decyzja już w 21 dni

Wprowadzony został termin na poinformowanie kredytobiorcy o ostatecznej decyzji dotyczącej udzielania kredytu – maksymalnie 21 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku decyzji odmownej, kredytodawca jest zobowiązany poinformować o tym natychmiast, a ponadto przedstawić stosowne uzasadnienie tej decyzji.

14 dni na zmianę zdania

Dotychczas tylko w wyjątkowych sytuacjach można było odstąpić od umowy o kredyt hipoteczny. Obecnie takie prawo posiada każdy konsument bez względu na przyczynę. Dokument, który wcześniej przekazuje kredytodawca lub pośrednik, należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Jest zobowiązany jedynie do zwrotu udostępnionego kredytu wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego przekazania.

Dodatkowe opłaty mogą wystąpić w przypadku, gdy kredytodawca poniósł już bezzwrotne koszty na rzecz organów administracji publicznej.

Lepsze warunki spłaty

Za wcześniejszą spłatę kredytu banki często życzyły sobie wygórowaną rekompensatę. Nowe prawo przewiduje dogodniejsze warunki dla konsumentów, których kredyt jest oprocentowany zmienną stopą procentową. Rekompensata za spłatę całości lub części kredytu może być pobierana wyłącznie w przypadku spłaty w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy. Dodatkowa opłata nie może wynieść więcej niż 3% spłacanej kwoty kredytu oraz więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem kwoty w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

Zakaz sprzedaży wiązanej

Kredytodawcy nie mogą już uciekać się do tak chętnie stosowanych chwytów marketingowych polegających na sprzedawaniu kredytów w pakiecie np. z kartą kredytową. Można natomiast stosować sprzedaż łączoną. Dla rozróżnienia warto znać definicje:

 • Sprzedaż wiązana polega na oferowaniu lub zawieraniu umowy o kredyt w pakiecie z innymi usługami lub produktami, w przypadku gdy umowa taka jest niedostępna poza pakietem, bez tych produktów lub usług.
 • Sprzedaż łączona jest oferowaniu lub zawieraniu umowy o kredyt razem z innymi usługami lub produktami, w przypadku gdy umowa taka dostępna jest również bez tych produktów lub usług.

Sprzedaż wiązana może mieć miejsce, gdy wraz z kredytem hipotecznym oferowane jest bezpłatne konto bankowe związane ściśle z danym kredytem.

Kredytodawca może też wymagać od klienta zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia dotyczącej umowy o kredyt lub przelewu wierzytelności z tej umowy. Nie może natomiast narzucać własnej oferty ubezpieczenia, dając możliwość wyboru ubezpieczyciela.

Kredyt w walucie obcej

W celu uniknięcia kolejnej wpadki, tak jak w przypadku słynnych kredytów we frankach, tutaj również wprowadzono ograniczenia. Kredyt może zostać udzielony wyłącznie w walucie lub indeksowany do waluty, w której konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w tej walucie.

Na wniosek konsumenta posiadającego kredyt w walucie obcej, kredytodawca jest zobowiązany do zmiany waluty na inną, jeżeli:

 • konsument uzyskuje w tej walucie większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w tej walucie, według stanu na dzień dokonania ostatniej oceny zdolności kredytowej w odniesieniu do tej umowy, lub
 • waluta ta jest walutą państwa członkowskiego, w którym konsument miał miejsce zamieszkania w dniu zawarcia umowy o kredyt lub w którym ma miejsce zamieszkania w dniu złożenia wniosku.

Treść ustawy dostępna jest na stronie. Znajdują się tam wzory formularzy informacyjnych oraz instrukcja obliczania stopy oprocentowania:

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

5.00 śr ocena (99% wynik) - 10 liczba głosów

Show 10 comments

9 sierpnia, 2017
0

Mam nadzieję, że banki będą stosować się do tych zmian. Jestem bardzo ciekawa w jaki sposób wcześniejsza możliwość spłaty kredytu wpłynie na dostępność kredytów. Artykuł niesamowicie przydatny!

9 sierpnia, 2017
0

Pani Kingo, bardzo ciekawy artykuł. Tak jak Pani wspomniała kredytobiorcy w końcu doczekali się przejrzystości regulacji prawnych. Myślę, że wprowadzone zmiany przyniosą duże korzyści, a już na pewno wpłyną na porównywalności i transparentności ofert kredytodawców, jak również wzmocnią pozycję konsumenta na rynku.

9 sierpnia, 2017
0

Bardzo przydatny artykuł. Nareszcie jasny przekaz prawny, oby tylko banki do tych zmian się stosowały..

9 sierpnia, 2017
0

Bardzo czytelnie zebrane wszystkie nowe prawa i obowiązki związane z kredytem hipotecznym. Bardzo dobrze, że powstał taki akt prawny, a Pani udało się wskazać jej kluczowe aspekty. Spotkałam się ostatnio z opinią pośrednika, zdaniem którego ustawa ta uniemożliwia wykonywania przez niego zawodu pośrednika i ma też swoją negatywną stroną (utrudnienia w wykonywaniu zawodu -> zwiększenie specjalistów na rynku pracy -> obniżenie pensji pracowników sektora bankowego) – może warto zgłębić ten temat i go rozwinąć. Z chęcią dowiem się czy zasłyszana opinia była słuszna. Ze swojej strony, jako „kredytobiorca” ustawę oceniam na plus. Pozdrawiam!

9 sierpnia, 2017
0

Ciekawy artykuł, dobrze się go czytało. Cieszy mnie to, że wszystko będzie bardziej przejrzyste i przystępne dla kredytobiorców, bez „kruczków” w umowach. Mam jednak nadzieję, że banki nie znajda sposobu, żeby jakoś to wszystko obejść. Bardzo przydatny artykuł !

9 sierpnia, 2017
0

Pędzę z podesłaniem linka https://dlaszefa.pl/nowa-ustawa-o-kredycie-hipotecznym-najwazniejsze-zmiany/ swojej serdecznej przyjaciółce, która właśnie jest na etapie przygotowawczym do kredytu hipotecznego. Artykuł na wagę złota!

10 sierpnia, 2017
0

Odnośnie komentarza Pani Moniki – też zastanawiam się jak wpłynie to na pracę doradców / pośredników. To tak poniekąd blokada.
Natomiast pod kątem kredytobiorców myślę, że zmiana jest absolutnie na plus.

Świetny artykuł!

10 sierpnia, 2017
0

Ustawa na pewno zmierza w stronę uporządkowania rynku kredytów i pożyczek hipotecznych. Niestety ustawodawca zapomniał o dziesiątkach tysięcy osób prywatnych, które zaciągnęły tzw. prywatne pożyczki hipoteczne czy też jeszcze gorzej dokonały przewłaszczenia na zabezpieczenie. W/w ustawa po wejściu w życie zakazuje udzielania takich pożyczek przez inne podmioty niż banki i SKOKi. Osoby te nie mają już zatem możliwości przedłużenia spłaty pożyczek. Z uwagi na koszty i wyjście prywatnych inwestorów z rynku narażone są na utratę swoich nieruchomości. Szczytny cel ustawodawcy przesłonił interes jednostek poprzez brak przepisów przejściowych.

8 grudnia, 2017
0

Bardzo dobry artykuł poruszający wiele istotnych kwestii odnośnie kredytu hipotecznego. Mnie przede wszystkim cieszy fakt, że kredyt ten staje się bardziej przejrzysty i mam nadzieję że pozwoli to uniknąć niektórych sytuacji, które miały miejsce w przeszłości a wynikały właśnie z prób ukrycia/skomplikowania produktu i wprowadzeniu klienta (świadomie lub nie) w błąd.

29 marca, 2018
0

Przepisy prawne często wprowadzają wiele ograniczeń, przez które niektórzy rezygnują z zakupu mieszkania. Zmiana ustawy to krok w dobrą stronę. Ustawa szczegółowo reguluje kwestie dotyczące umów o kredyt hipoteczny. Zapewni wysoki poziom ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt.

Leave a Comment

Loading Posts...