Loading Posts...
isoptin a salbutamol v tehotenstve €77.90

Rozwiązanie spółki kapitałowej – Kiedy Sąd może o nim orzec ?

Rozwiązanie spółki kapitałowej – Kodeks spółek handlowych poświęcił rozdział VI sytuacjom, w których dochodzi do rozwiązania spółki  Sąd Rejestrowy orzeka o rozwiązaniu spółki kapitałowej na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub z urzędu, po przeprowadzeniu rozprawy.

Kodeks  Spółek Handlowych wyróżnia także przyczyny likwidacji spółki kapitałowej i są to:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) powołanie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę i stwierdzenie jej protokołem sporządzonym przez notariusza,

3 ) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również

4) ogłoszenie upadłości spółki,

5) inne przyczyny przewidziane prawem.

Sąd Rejestrowy natomiast orzeka o rozwiązaniu spółki, wpisanej do rejestru w przypadkach takich jak:

– brak zawartej umowy spółki,
– wystąpienie sprzecznego z prawem przedmiotu działalności spółki, który jest ściśle określony w umowie spółki,
– istotne braki w umowie lub statucie spółki tj. brak postanowień umowa dotyczących formy, przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów,
– brak zdolności do czynności prawnej osób, które przystąpiły do zawarcia umowy spółki lub podpisały statut,
– żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli cel spółki jest niemożliwy do osiągnięcia lub wyniknęły inne przyczyny ważne dla spółki,
– żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki zagraża interesowi publicznemu państwa oraz wprost narusza prawo.

Braki, które występują podczas procesu rejestracji spółki kapitałowej nie zawsze jednak muszą być przesłankami do automatycznego rozwiązania spółki przez Sąd. W przypadku braków formalnych Sąd pozwala na ich uzupełnienie w wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku gdy wyeliminowanie braków jest niemożliwe dochodzi do sytuacji, w której Sąd ma obowiązek orzec o rozwiązaniu spółki. Ciekawostką jest, że spółka nie może  zostać rozwiązania po upływie 5 lat od dnia jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kwestia rozwiązania spółki kapitałowej jest także tematem, który interesuje wierzycieli spółek. Ustawodawca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i dba o ich ochronę. Ważne jest, aby osoby trzecie nie ponosiły negatywnych skutków rozwiązania spółki swego kontrahenta przez Sąd Rejestrowy. Oznacza to, że rozwiązanie spółki nie wpływa na ważność czynności i zobowiązań zaciągniętych przez spółkę.

Ustawodawca przewidział także instytucję postępowania naprawczego. Postępowanie to musi być zastosowane  wobec przedsiębiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością. Celem postępowanie jest oczywiste uchronienie przedsiębiorców przed upadłością i doprowadzenie do ugody z wierzycielami.

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037 stan prawny na dzień 13.01.20216 r.

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...