Loading Posts...
medicare pay albuterol €48.32

Egzekucja – kto ponosi koszty?

Egzekucja należnych nam kwot jest często żmudnym i stresującym procesem. Często nie ze swojej winy jesteśmy narażeni na straty, a nieuczciwi kontrahenci pojawiają się na drodze niemal każdego przedsiębiorcy. Dług jednak trzeba odzyskać. Warto wiedzieć przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego kto ponosi koszty oraz w jakiej wysokości. Zapraszamy do lektury.

Na początek małe przypomnienie. W poprzednim artykule na temat długów opisywaliśmy dwie możliwe do obrania ścieżki, przed którymi stoi przedsiębiorca chcący odzyskać swój dług. W artykule Co wybierają przedsiębiorcy – Windykację sądową czy firmę windykacyjną? Przedstawiamy jakie możliwości ma przedsiębiorca oraz co może być dla niego bardziej opłacalne – pozwoli zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również nerwy.

Warto również zapoznać się z artykułem Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym – wszystko co warto wiedzieć. Niestety, dopóki wierzyciel nie upomni się o swoje, dłużnik nie ma powodów do zmartwień. To przedsiębiorca musi walczyć o to, by odzyskać swoje należności.

Co mówi prawo?

To, co jest napisane w ustawie powinno stanowić podstawę naszych działań i to na podstawie zapisów w niej zawartych powinniśmy opierać dalsze działania. Według Art. 34 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ,,Koszty działalności egzekucyjnej komornika obejmują:

 1. koszty osobowe i rzeczowe ponoszone w związku z prowadzoną działalnością egzekucyjną;
 2. koszty ochrony zajętego mienia i niezbędnej ochrony osobistej oraz ubezpieczenia mienia kancelarii i własnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
 3. koszty przejazdów w miejscowości będącej siedzibą komornika, korespondencji, obrotu pieniężnego, przewozu drobnych ruchomości niewymagających transportu specjalistycznego;
 4. obowiązkowe opłaty na samorząd komorniczy ponoszone zgodnie z przepisami ustawy;
 5. inne koszty niezbędne do wykonywania czynności egzekucyjnych oraz czynności przewidziane przepisami ustawy, jeżeli nie są pokrywane w trybie określonym w art. 39.”

Jak to wygląda w praktyce?

Obciążenie dłużnika kosztami

Co do zasady, kosztami postępowania egzekucyjnego obciążony zostaje dłużnik. Koszt egzekucji ustalany jest przez komornika (jeżeli oczywiście jest ona przez niego przeprowadzana). Dodatkowo, zgodnie z art. 1025 kodeksu postępowania cywilnego, to właśnie koszty egzekucyjne muszą zostać pokryte w pierwszej kolejności, przed innymi świadczeniami.

Obciążenie wierzyciela kosztami

Występują również sytuacje, w których to wierzyciel ponosi koszty egzekucji. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, ponieważ zostało wprowadzone w grudniu 2013 r. Ta możliwość oznacza, że  – w przypadku morzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela lub w przypadku umorzenia postępowania z mocy prawa w związku z bezczynnością wierzyciela – wtedy to wierzyciel pokrywa wszystkie koszty związane z egzekucją.

Dłużnik może również żądać przeniesienia kosztów postępowania na wierzyciela, jeżeli wykaże, że orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone. Może tego dokonać również w sytuacji, kiedy orzeczenie zostało zmienione w taki sposób, że niemożliwe jest jego wykonanie, utraciło moc czy też tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności z przyczyn innych niż zaspokojenie wierzyciela.

Zwolnienia z kosztów egzekucji

Istnieje również możliwość, aby obie strony konfliktu zostały zwolnione z ponoszenia kosztów egzekucji. Takie rozwiązanie jest oparte o art. 771 kodeksu postępowania cywilnego.

Zwolnienie z kosztów sądowych przyznane przez sąd podczas postepowania rozpoznawczego może również obejmować postępowanie egzekucyjne. Oznacza to, że w przypadku zwolnienia z kosztów sądowych, nie jest konieczne składanie dodatkowych wniosków o zwolnienie z kosztów egzekucji. Ponadto, zwolnienia z kosztów sądowych może również domagać się osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie mówiące o tym, że nie jest w stanie ponieść ww. kosztów bez poważnego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Zwolnione na mocy ustawy są również organizacje porządku publicznego działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  W takiej sytuacji zaliczki i inne koszty pokrywa Skarb Państwa, a dokładniej właściwy Sąd Rejonowy.

Zwolnienia z zapłaty zaliczek

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji komornik pobiera od strony, która wniosła o dokonanie czynności, zaliczkę na pokrycie wydatków, przy czym od uiszczenia zaliczki uzależnia on podjęcie czynności egzekucyjnych. Zaliczki pobierane są na m.in.:

 • należności biegłych,
 • koszty ogłoszeń w pismach,
 • koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą

komornika, przechowywania i ubezpieczenia zajętych ruchomości,

 • należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach,
 • koszty działania komornika wybranego przez wierzyciela poza terenem rewiru komorniczego,
 • koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lubprzelewem bankowym,
 • koszt uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub dokonania zabezpieczenia,
 • koszt doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Zarówno dłużnik jak i wierzyciel mogą być zwolnieni z tych kosztów na podstawie ww. art. 771 kodeksu postępowania cywilnego.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 3 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...