Loading Posts...
zamów ventolin online Kanada €58.66

Choroba zawodowa – Jakie obowiązki w tym zakresie ma pracodawca ?

Czym jest choroba zawodowa ? Choroba zawodowa  to wśród rozmów pracowników bardzo często poruszany temat. Czym tak naprawdę jest choroba zawodowa ? Czym się objawia i jakie zobowiązania w tej sytuacji ma pracodawca wobec pracownika ?  Warto wiedzieć, że nie każdy zawód prowadzi do choroby zawodowej i pojęcia tego nie można rozszerzać i uogólniać. Wykaz chorób zawodowych jest dostępny w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Mianem choroby zawodowej nazywane jest schorzenie pracownika, które nastąpiło w związku ze sposobem wykonywania jego pracy lub pracy w szkodliwych dla organizmu człowieka warunkach, które występowały w jego środowisku pracy. W związku z narażeniem na chorobę zawodową pracowników, którzy w takich warunkach pracują, kodeks pracy nakłada na pracodawcę pewne obowiązki. Pracodawca musi ich dopilnować w sytuacji, gdy pracownik ma rozpoznaną i stwierdzoną chorobę zawodową.

Jak stwierdzić chorobę zawodową ?

W tej sytuacji podstawowym czynnikiem jest występowanie danego schorzenia na liście chorób zawodowych w rozporządzeniu Rady Ministrów.  W rozporządzeniu Rady Ministrów jest również zawarty wykaz  Okresów, w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Chorobę zawodową można więc stwierdzić po dokonaniu analizy warunków pracy. Dopiero udokumentowana historia choroby oraz współczynnik bardzo wysokiego prawdopodobieństwa na wpływu warunków pracy na zatrudnienie w narażeniu zawodowym. Konieczne jest więc udowodnienie związku pomiędzy specyfiką wykonywanej pracy, a związkiem z wystąpieniem skutków chorobowych.

Choroba zawodowa – Jakie przykłady ?

 • Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne,
 • pylice płuc,
 • choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu,
 • przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli
 • astma oskrzelowa,
 • zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
 • beryloza,
 • przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat
 • nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi.

Wykaz chorób zawarty na stronie ministerstwa nie wskazuje jakie zawody są przypisane do danych chorób zawodowych. Oznacza to, że każde podejrzenie choroby zawodowej jest badane indywidualnie i sprawdzane pod względem związku przyczynowego i relacji objawy choroby zawodowej -> warunki i miejsce pracy osoby chorującej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego II OSK 1315/14 z dnia 28.01.2016 roku IV SA/Gl 1065/12 – Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-05 wyraźnie mówi: Zgodnie z treścią art. 235¹ Kodeksu pracy „za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych <narażeniem >zawodowym>”. Zatem, w myśl ww. przepisu, o stwierdzeniu choroby zawodowej decyduje wystąpienie dwóch przesłanek. Pierwsza to zamieszczenie danego schorzenia w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, druga to ustalenie, że zostało ono spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub w związku ze sposobem wykonywania pracy. ’’

Kiedy można stwierdzić chorobę zawodową ?

Chorobę zawodową lekarz może stwierdzić nie tylko w czasie trwania stosunku pracy. Choroba zawodowa może być stwierdzona także po ustaniu stosunku pracy. Niezbędnym do tego stwierdzenia jest jednak posiadanie udokumentowanych objawów choroby, w czasie trwania stosunku pracy.

Jak zgłosić przypadek choroby zawodowej ?

Jakikolwiek przypadek choroby zawodowej musi być zgłoszony przez pracodawcę do państwowego  Inspektora Sanitarnego oraz do właściwego  miejscowo, okręgowego Inspektora Pracy.  Taki sam ustawowy obowiązek spoczywa na lekarzu oraz lekarzu dentyście, który takie objawy zauważył u osoby podejmującej leczenie.

Lekarz jest zobowiązany jest również skierować takiego pacjenta na badania w celu wydania orzeczenia o stwierdzeniu choroby zawodowej.

Chorobę zawodową lub nawet samo jej podejrzenie może zgłosić sam pracownik. Musi on również w sytuacji występujących objawów zgłosić się do swojego internisty w celu skierowania na badania i zapobiegnięciu narastającym objawom.

Choroba zawodowa – Jakie obowiązki ma pracodawca ?

Stwierdzenie choroby zawodowej, a nawet jej podejrzenie stawia przed pracodawcą szereg obowiązków, które wyróżnia ustawodawca, takich jak:

 • dopilnowanie realizacji wszelkich zaleceń wydanych przez lekarza,
 • ustalenie przyczyn choroby zawodowej – jej charakter oraz rozmiar spowodowanych szkód,
 • usunięcie czynników, które powodują powstanie stwierdzonej choroby zawodowej,
 • działanie w porozumieniu z państwowym Inspektorem Sanitarnym,
 • zastosownie wszelkich środków zapobiegawczych dotyczących choroby,
 • informowanie o wszystkich skutkach choroby do wyznaczonego przez Ministra, instytutu Medycyny Pracy,
 • prowadzenie analizy przyczyn chorobowych w zakładzie pracy,
 • prowadzenie rejestru orzeczonych chorób zawodowych w zakładzie.

 

Zachęcam do lektury Rozporządzenia Rady Ministrów na temat chorób zawodowych oraz orzecznictwa Sądów w tym temacie. Każdy pracownik powinien pamiętać o swoich prawach oraz profilaktyce w zakresie chorób zawodowych.

 

Źródła :   

 file:///C:/Users/Dell/Desktop/D20090869.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/D19740141Lj.pdf                                                                                                     http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5008593121

5.00 śr ocena (99% wynik) - 3 liczba głosów

Show one comment

8 czerwca, 2017
0

Bardzo ciekawy artykuł, który uświadamia jakie obowiązki spoczywają na prawodawcy w przypadku choroby zawodowej.

Leave a Comment

Loading Posts...