Loading Posts...
ventolin excipientes €124.16

Zmiany w ustawie o rachunkowości na 2017 rok

Zmiany w prawie i księgowości

Zmiany w ustawie o rachunkowości na 2017 rok –  obfitujące nowelizacje  zarówno w prawie jak i rachunkowości. Już z dniem 1 stycznia weszło w życie wiele nowości do ustawy o rachunkowości. W dzisiejszym artykule wyszczególnimy te najważniejsze zmiany, które szczególnie mogą zainteresować przedsiębiorców. Jaki jest powód tak wielu zmian?

To przede wszystkim wytyczne, które przedstawia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, s. 1).

  1. Zwiększenie możliwości przenoszenia danych

Większe możliwości w przenoszeniu danych dotyczą przede wszystkim dowodów księgowym. Obecnie możliwe jest ich przenoszenie przed ostatecznym zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Do czasu zmian niestety nie można było przenosić danych na nośniki pamięci aż do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ta zmiana powoduje ujednolicenie przepisów dotyczących VAT jak i przepisów rachunkowych.

  1. Zmiana w ewidencji leasingu

Do dnia 1 stycznia 2017 r z uproszczonej formy zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu mogły korzystać jedynie jednostki gospodarcze, a także jednostki Samorządu Terytorialnego. Wraz z nowym rokiem taka sama możliwość pojawiła się także dla jednostek sektora finansów publicznych. Nowelizację znajdziemy w nowym brzmieniu art.,3 ust. 6 Ustawy o Rachunkowości.

  1. Zmiana terminów w inwentaryzacji środków

Temat terminu przeprowadzenia inwentaryzacji bardzo często był sporny zwłaszcza pomiędzy jednostkami sektora finansów publicznych oraz regionalnymi izbami gospodarczymi. Obecnie termin inwentaryzacji jest jednoznaczny. Jest to ostatni dzień roku obrotowego. Istnieje możliwość wcześniejszego przeprowadzenia inwentaryzacji. Dotyczy to jedynie inwentaryzacji w postaci spisu z natury oraz potwierdzenia salda. Nie ma możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji w terminie późniejszym.

  1. Zmiany w ustaleniu kosztu wytworzenia produktu

Zmiana w temacie ustalenia kosztu wytworzenia produktu jest jedną z najciekawszych. Można ją bowiem zastosować już do ustalenia kosztów, które były poniesione w 2016 roku. Jest to istotna nowelizacja dla małych jednostek. Obecnie będzie można ustalać koszt bez wymogu analizy stopnia wykorzystywania mocy produkcyjnych. Do 1 stycznia 2017 r z takiego ułatwienia mogły korzystać jedynie podmioty, które nie były poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Obecnie uproszenie będzie mogło być zastosowane także dla tych jednostek, które są poddawane opinii biegłego rewidenta. Zmiana w ustaleniu kosztu dotyczy także jednostek sektora finansów publicznych, jednak jedynie tych, które nie przekroczyły:

  • 17.000.000 zł – po zsumowaniu aktywów z bilansu roku obrotowego,
  • 34.000.000 zł – dotyczących przychodów netto ze zbycia towarów i produktów na koniec roku obrotowego,
  • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia jednak jedynie w przeliczeniu na pełne etaty.
0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...