Loading Posts...
zastosowania medyczne dla ventolin €84.26

Większe ulgi podatkowe dla innowacyjnych firm

W październiku 2016 r. została uchwalona tzw. mała ustawa o innowacyjności. Nowe przepisy weszły w życie w styczniu i wprowadziły wiele ułatwień skierowanych do przedsiębiorców, którzy inwestują w badania i rozwój. Przedsiębiorcy dostali również ulgi podatkowe i  możliwość z ich korzystania w kwestiach działalności badawczo-rozwojowej. Naukowcy natomiast, mogą liczyć na większe profity z komercjalizacji swoich wynalazków.

Nowelizacja na 2017 rok

Ulgi podatkowe – nowelizacja całkowicie zniosła podatek dochodowy od własności intelektualnej i przemysłowej wnoszony aportem do spółki. Wzrosła również kwota, którą przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku w związku z nakładami na badania i rozwój. Wynosi ona aktualnie 50% kosztów kwalifikowanych ponoszonych na B+R dla mikro-przedsiębiorców. Nowelizacja przedłuża również okres, w jakim przedsiębiorca może dokonać odpisu kosztów poniesionych na B+R – z 3 do 6 lat.

Dobre wiadomości są również dla dopiero powstających firm – będą mogły ubiegać się o zwrot gotówkowy dzięki prowadzonej działalności badawczej. Jeśli podczas pierwszego i drugiego roku działalności nie osiągną zysków, ale ponieśli koszty na działalność B+R, wówczas będą mogli ubiegać się o zwrot 18 lub 19%.

Najważniejsze zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. dotyczą:

 • stałego zniesienia opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej,
 • wprowadzenia zwrotu gotówkowego dla nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów) prowadzących działalność B+R, w wysokości 18 lub 19% potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia,
 • rozszerzenia listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zwiększenia kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na działalność badawczo-rozwojową (B+R),
 • wydłużenia okresu możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych przez przedsiębiorców,
 • wyłączenia obowiązku uzyskania przez państwowe osoby prawne zgody Ministra Skarbu na krótkotrwałe i odpłatne umowy najmu i dzierżawy mienia,
 • objęcia finansowaniem przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV),
 • wyłączenia z ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, komercjalizacji bezpośredniej, realizowanej przez centra transferu technologii,
 • wprowadzenia oświadczenia pracownika o zainteresowaniu komercjalizacją, które rodzi po stronie uczelni obowiązek wydania decyzji o uwłaszczeniu bądź jego odmowie,
 • zmiany sposobu wyliczania wynagrodzenia przysługującego uczelni publicznej za przeniesienie na pracownika praw, które wynosić będzie do 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • usunięcia ograniczenia czasowego, w jakim naukowcom przysługuje prawo do udziału w korzyściach z komercjalizacji stworzonego przez nich wynalazku,
 • umożliwienia uczelniom tworzenia więcej niż jednej spółki celowej poprzez stworzenie możliwości udziału większej liczby podmiotów,
 • ograniczenia uprawnień Skarbu Państwa do utworu, wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego,
 • obowiązku finansowania przez jednostki naukowe działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych na poziomie nie mniejszym niż 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego.

Pozostaje mieć nadzieję, że wszystkie wdrożone zmiany pozytywnie wpłyną na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w kraju. Wprowadzone ułatwienia powinny skłonić do otwierania nowych przedsiębiorstw oraz ułatwić funkcjonowanie tym, które już są obecne na rynku.

Warto również mieć na uwadze, że powyższe zmiany to dopiero początek – trwają prace na ustawą o innowacyjności powstającej na podstawie Białej Księgi Innowacji, która jest opracowywana przez przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz administracji publicznej.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 4 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...