Loading Posts...
dosis ventolin nebul untuk anak €120.61

Grudzień to wyjątkowy czas. W powietrzu czuć atmosferę zbliżających się Świąt co wpływa na naszą pracę. Przystrojone miejsce pracy sprawia, że przebywanie w nim jest przyjemniejsze. Jest to także miesiąc, w którym otrzymujemy aż dwa dni wolne ustawowo. Wiele z nas chce również wcześniej rozpocząć urlop świąteczny, lub go przedłużyć. Jak to zaplanować?

 Co mówią przepisy

Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli Kodeksu pracy:

  • 1519 . § 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. § 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina
  • 130. § 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się: 1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie 2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. § 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
  • 1511. § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a) w nocy, b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy; 2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.
W zasadzie w tej kwestii wszystko jest jasne. We wszystkie dni ustawowo wolne od pracy (czyli również  święta) obowiązuje zakaz handlu.

Zgodnie z prawem, otwarte mogą być tylko te sklepy, w których pracował będzie wyłącznie ich właściciel lub też osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Czynne mogą być także placówki handlowe, w których wykonywana jest praca konieczna ze względu na użyteczność społeczną lub codzienne potrzeby ludności (placówki kultury, oświaty, stacje benzynowe i apteki).

Inaczej jednak wygląda sytuacja, kiedy pracujemy w filii zagranicznego przedsiębiorstwa. Mimo, że w Polsce 26 grudnia jest dniem wolnym, nie we wszystkich państwach tak jest. W związku z rosnącą liczbą podmiotów zagranicznych funkcjonujących w Polsce, świadczących usługi na całym świecie, konieczne było zaktualizowanie Kodeksu pracy.

Zmiany wprowadzone 4.03.2014 r. miały na celu m.in. poprawę konkurencyjności polskiego rynku. Podejmując pracę w polskiej filii dużej międzynarodowej firmy musimy liczyć się z tym, że czasami pracodawca będzie wymagał dostępności w dzień ustawowo wolny. Zwłaszcza, jeżeli jest to dzień wolny jedynie w Polsce. Nowelizacja z 2014 r. rozszerzyła katalog przypadków, kiedy praca w niedzielę i święta jest dozwolona. Dotyczy to m.in. pracy polegającej na świadczeniu usług odbieranych poza Polską, jeśli dla odbiorcy tych usług niedziela i polskie dni świąteczne są dniami pracy. Chodzi o pracę wykonywaną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych. Takie środki to różnego rodzaju narzędzia, programy ułatwiające komunikację na odległość z wykorzystaniem transmisji danych (np. poczta elektroniczna).

Z kolei na podstawie Prawa telekomunikacyjnego, urządzenie telekomunikacyjne to urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji. Dotyczy to więc pracy z wykorzystaniem komputera i łącza internetowego. Przepisy nie wymagają jednak, aby taka praca była świadczona  stacjonarnie w miejscu pracy. Fundamentalna zasada głosi jednak, że odbiorca usługi znajduje się za granicą, gdzie dany dzień jest dniem roboczym.

Rekompensata pracy w święto

Pracodawca musi jednak zapewnić dzień wolny pracownikowi, który w niedzielę i święta wykonuje pracę polegającą na świadczeniu usług odbieranych poza terytorium naszego kraju z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych.

Może to być:

  • inny dzień wolny od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po niedzieli lub święcie, a kiedy nie jest to możliwe, to do końca okresu rozliczeniowego – za pracę w niedzielę,
  • inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego – za pracę w święto.

Rekompensatą pracy w święta lub niedzielę może także być nabycie prawa przez pracownika 100% dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto (lub w niedzielę), jeśli udzielenie dnia wolnego we wspomnianych powyżej nie było możliwe lub nie miało miejsca. Brak udzielenia dnia wolnego w zamian za pracującą niedzielę czy święto powoduje bowiem przekroczenie normy czasu pracy, czyli nadgodziny.

Jak to wygląda  w praktyce?

Jeżeli chcemy wcześniej rozpocząć świąteczny urlop lub go przedłużyć – kwestię tę musimy porozumieć z pracodawcą. Nie istnieją przepisy, które zezwalają na zwiększoną liczbę dni wolnych od pracy z powodu świąt, a dokładniej przed nimi lup po nich. Również Wigilia jest w Polsce dniem pracującym. Wielu z nas ma wtedy wolne, większość sklepów jest jednak czynnych. Krócej – ale jednak.

Jeżeli jesteśmy w swojej pracy nie do zastąpienia, i to dosłownie, możemy mieć problem z dniem wolnym. W takiej sytuacji pole manewru mamy bardzo ograniczone. Jeżeli w miejscu pracy nie ma pracownika, który podczas naszej nieobecności przejmie nasze obowiązki – musimy w te dni pracować.

Jeżeli jednak nasze stanowisko w firmie obejmuje kilka osób, warto po prostu ustalić te dni w porozumieniu z kolegami z pracy oraz szefem. Można np. umówić się, że część osób rozpoczyna wcześniej świąteczny urlop, natomiast część wraca z niego później.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 9 liczba głosów

Show 4 comments

19 grudnia, 2017
0

Bardzo fajnie napisany artykuł i poznałam też kilka nowych kwestii, o których nie wiedziałam.:)

19 grudnia, 2017
0

Myślę, że artykuł przyda się nie tylko mnie, ale i wielu planującym świąteczne wolne dni :).

22 grudnia, 2017
0

Współpracuję z wieloma zagranicznymi firmami i zauważyłam, że tam bardzo często zamykają całe firmy w okresie świąteczno-sylwestrowym, czasem nawet na całe dwa tygodnie. Bardzo mi się podoba ta praktyka i chciałabym, żeby więcej pracodawców miało taką możliwość i organizację pracy również w Polsce 😉

28 grudnia, 2017
0

Świetnie przygotowany artykuł. 🙂

Leave a Comment

Loading Posts...