Loading Posts...
ventolin nie działa €60.37

PIT 2017 – najważniejsze zmiany

Wraz z nowym rokiem podatkowym nadchodzi wiele zmian. O niektórych z nich pisaliśmy już w innych artykułach (serdecznie zapraszamy do lektury). Nowelizacje dotyczą również podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT 2017. Do najważniejszych zmian z pewnością można zakwalifikować podwyższenie kwoty wolnej od podatku – te zmiany szczegółowo omówiliśmy w oddzielnym artykule.

Podwyższony limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Od stycznia 2017 r. obowiązuje podwyższony limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty takie jak osoby fizyczne, spółki cywilne czy spółki partnerskie zobligowane są do prowadzenia ksiąg. Muszą je prowadzić, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, po obliczeniu na złotówki były równe 2 000 000 euro. Limit ten został przeliczony na złotówki według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 03.10.2016 r. Według tego kursu, przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ksiąg, jeśli  w 2016 r. osiągnęli przychody wynoszące minimum  5 157 120 zł.

Podwyższony limit dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Podwyższeniu uległ również limit przychodów uprawniający przedsiębiorców do rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie wynosi on 250 000 euro, czyli 1 074 400 zł (przeliczony według takich samych zasad, jak limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Zmiana definicji spółki niebędącej osobą prawną

Według zmiany, gdy w ustawie będzie mowa o spółce  niebędącej osobą prawną, oznaczało to będzie inną spółkę niż ta, o której mowa jest w  art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, a więc spółkę inną niż:

  • spółka posiadająca osobowość prawną, w tym także spółka zawiązana na podstawie rozporządzenia Rady,
  • spółka kapitałowa w organizacji,
  • spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • spółka niemająca osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce

Skonkretyzowany został również katalog dochodów  osiąganych przez osoby fizyczne nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.  Do takich dochodów zalicza się m. in. Dochody uzyskane z :

  • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  • działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w tym poprzez położony na jej terytorium zagraniczny zakład;
  • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

Zmiana zasad opodatkowania transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek i spółdzielni

Nowelizacji uległ mechanizm ustalania przychodu tytułem wniesienia  aportów do spółek i spółdzielni oraz momentu uzyskania tych przychodów. Do ustawy został wniesiony zapis, według którego przychodu nie ustala się, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący.

Ograniczenie zwolnienia przychodów uzyskanych z dotacji

W myśl ustawy o finansach publicznych,  dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego wciąż  będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania. Ich zakres jednak ulegnie redukcji. Zwolnienia nie będą stosowane wobec dotacji otrzymanych na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które zostały przeznaczone na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu płatności gotówkowych

Na przedsiębiorcach ciąży obowiązek przeprowadzania transakcji zgodnie z przepisami znajdującymi się w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Według tego zapisu dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, jeśli

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca;
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł (transakcje w walutach obcych przelicza się na złotówki według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Przepis ten stanowi również, że  jeżeli podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i dokonał transakcji z naruszeniem ww. przepisu, to do kosztów uzyskania przychodów nie może zaliczyć kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jeśli ta transakcja została jednak zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, posiadają obowiązek do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów. W przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększenia przychodów.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 5 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...