Loading Posts...
efectos del uso del ventolin €95.15

Nowe zasady wydawania świadectw pracy na rok 2017

Prawo pracy

1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe zasady wydawania świadectw pracy na rok 2017. Niezależnie od rodzaju umowy, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zmian w Kodeksie pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. zastępuje dotychczas obowiązujące przepisy zawarte w rozporządzeniu w tej sprawie z dnia 15 maja 1996 r.

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców

Ustawa zawierająca nowe rozporządzenie dotyczące świadectw pracy jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Jest to I etap realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Podstawowym celem ustawy jest poprawa prawnych warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. W realizacji tego celu służyć będą m.in. nowelizacje w Kodeksie pracy polegające na modyfikacji przepisów wydawania świadectw pracy

Na czym polega zmiana?

W sytuacji, gdy pracodawca zatrudni pracownika w ciągu 7 dni, nie będzie musiał wydawać świadectwa pracy. Jest to znaczne ułatwienie w porównaniu do poprzednich przepisów. Aktualnie pracodawca będzie miał taki obowiązek jedynie na wniosek pracownika, który może złożyć taki wniosek dotyczący poprzedniego okresu zatrudnienia lub wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy. Pojawi się też możliwość, aby zrobić to nie tylko w formie tradycyjnej – papierowej, ale także elektronicznej.

Do rozporządzenia został również dołączony pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania, dzięki czemu pracodawcy będą wiedzieć w jaki sposób prawidłowo wypełnić świadectwo pracy.

Czy zmiany były konieczne?

Nie ulega wątpliwości fakt, że nowe rozporządzenie w większości ponawia dotychczas obowiązujące rozwiązania. Kwestie, które uległy zmianom w znacznej mierze wynikały z konieczności zmian w kodeksie pracy.

Skonkretyzowanie zasad, które dotychczas budziły wątpliwości lub powodowały trudności w wystawianiu pracownikom świadectw pracy, znacznie ułatwi funkcjonowanie relacji pracodawca – pracownik.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 5 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...