Loading Posts...
ventolin aerosol precio mexico €42.68

Nowe wzory formularzy do rejestracji podatników do VAT

Pełna księgowość

Nowe wzory formularzy do rejestracji podatników do VAT – Już 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowelizacje określające nowe wzory zgłoszeń rejestracyjnych podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczą zgłoszeń VAT-R, VAT-5, VAT-5UE oraz VAT-Z.

Zmiana wzorów związana jest z nowelizacją ustawy o podatku VAT, która również weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Uaktualniona ustawa likwiduje rozliczenia kwartalne dla podatników, którzy nie posiadają statusu tzw. małego podatnika, oraz dla tych, którzy rozpoczynają czynności opodatkowane w ciągu 12 miesięcy począwszy od miesiące, w którym dokonali rejestracji jako czynni VATowcy.

Nowe wzory dokumentów rejestracyjnych dla podatników VAT będą dotyczyć:

 • zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług – VAT-R,
 • potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT – VAT-5,
 • potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE – VAT-5UE,
 • zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – VAT-Z.

Najwięcej zmian znajduje się w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R. Dotyczą one m.in.:

 • Zmiany celu oraz miejsca złożenia zgłoszenia i informacja dotycząca właściwości naczelnika urzędu skarbowego (część A). Zabieg ten ma na celu zachować spójność z innymi pozycjami wzoru dokumentu.
 • Zmiany informacji dotyczących składania deklaracji (część C.1.), czyli usunięto deklarację VAT-7D, która dotyczyła podatników innych niż mali.
 • Wprowadzenia zmian technicznych, które pozwalają podmiotom gospodarczym na równoczesne wnioskowanie o rejestrowanie i wydanie potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego (część D.).
  W związku z tym zapisem, dodano odnośnik: ,,Zaznaczenie w poz. 64 kwadratu 1 skutkuje koniecznością wniesienia opłaty skarbowej (…)”.

Wprowadzone zostały również zmiany techniczne, które pozwalają podmiotom gospodarczym na równoczesne wnioskowanie o rejestrowanie i wydanie potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego.

W związku z ww. zmianami nastąpiła również zmiana numeracji poszczególnych pozycji.

Zmiany pojawiły się również we wzorze zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT-Z:

 • Usunięto dwie pozycje w części C: Urząd skarbowy, w którym złożono ostatnią deklarację podatkową dla podatku od towarów i usług” (pozycja 22) oraz„Kwartał, miesiąc/rok, za który podatnik złożył (złoży) ostatnią deklarację podatkową” (pozycja 23).
 • Zostało również dodane pouczenie o treści: „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.”

Pozostałe zmiany w ww. wzorach oraz wzorach dokumentów VAT-5 i VAT-5UE obejmują usunięcie wyrazu ,,Poltax”, ponieważ dokumenty będą rejestrowane w innym systemie informatycznym oraz aktualizację metryk prawnych.

Szczegółowe informacje oraz aktualne wzory formularzy rejestracyjnych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 3 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...