Loading Posts...
ventolin ibuprofeno €124.99

Jaka księgowość najlepsza dla małych firm?

Pełna księgowość

Rejestrując swoją działalność  przedsiębiorca musi zdecydować w jaki sposób będzie prowadził księgowość swojej firmy. Warto wiedzieć co jest korzystniejsze przed wizytą i wypełnianiem formularzu CEIDG-1. W dzisiejszym artykule postaramy się przedstawić propozycje odpowiednie dla małych firm.

To, jaką księgowość możesz wybrać zależne jest przede wszystkim od osiąganych przez przedsiębiorcę obrotów. Osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie osób fizycznych, których u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro prowadzą księgowość uproszczoną. Powyżej tej kwoty, w przypadku spółek kapitałowych oraz innych osób prawnych (wyjątek stanowi Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski) obowiązuje pełna księgowość.

Przedsiębiorca może  korzystać z pełnej księgowości nawet, jeśli nie przekracza limitu 1,2 mln euro. Nie jest to jednak popularna taktyka, ponieważ pełna księgowość wiąże się z dużo wyższymi kosztami prowadzenia niż księgowość uproszczona.

Uproszczona księgowość

Księgowość uproszczona jest zestawem fundamentalnych zasad gromadzenia informacji finansowych, których celem jest określenie zobowiązań podatkowych małych przedsiębiorców. Wyróżnia się trzy podstawowe formy księgowości uproszczonej:

Karta podatkowa

Podstawową informacją jest to, że przedsiębiorca korzystający z tego rozwiązania nie ma obowiązku prowadzenia księgowości. Korzystanie z tego rozwiązania polega na płaceniu stałej kwoty każdego miesiąca. Miesięczny podatek, który płaci przedsiębiorstwo, ustala naczelnik urzędu skarbowego. Jego wysokość zależna jest od liczby mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, liczby pracowników oraz  rodzaju działalności.

Stawki podatkowe akutalizowane są co roku i umieszczane są na stronie Ministerstwa Finansów.   Z reguły nie są to wysokie kwoty i nie zależą od wysokości dochodów. Karta podatkowa jest najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, który zatrudnia małą liczbę pracowników.

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy mają jednak obowiązek wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Są oni również obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie, według ustalonego wzoru.

 

Kto może korzystać z karty podatkowej? Podatnicy, którzy prowadzą działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • usługową z zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług rozrywkowych.

 

Ryczałt  ewidencjonowany

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na tego rodzaju formę opodatkowania, opodatkowany będzie jego przychód bez uwzględniania kosztów. Podstawowe stawki wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%.

Aby wyliczenie podatku było możliwe, przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ewidencję przychodów. Powinien ujmować w niej każdą sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością. Musi również prowadzić ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a także ewidencje sprzedaży bezrachunkowej.

W tej formie opodatkowania można odliczyć od przychodów m.in.:

 • opłacone składki ZUS,
 • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
 • kwoty darowizn przekazywane na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego,
 • koszty z tytułu odsetek od kredytów hipotecznych.

 

Ryczałt, podobnie jak karta podatkowa, nie jest wymagającą formą opodatkowania, m.in. dlatego jest popularny wśród przedsiębiorców. Nie każdy jednak może wybrać takie rozwiązanie. Do tej grupy należą m.in.:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (czyli z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny )
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Stawki ryczałtu na rok 2017 można znaleźć pod tym adresem: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki 2017

Księga przychodów i rozchodów

Jest to równie popularna i bardzo prosta forma obliczania podatku. Jej istota polega na sumowaniu przychodów i kosztów w przeznaczonej do tego księdze, oraz płaceniu podatku od różnicy. Co ważne – transakcje zapisuje się po ich zakończeniu.

Stawka podatkowa jest tu zdecydowanie wyższa – wynosi 18%, 19% lub 32% w zależności od poziom u dochodu. Przedsiębiorca nie musi go jednak płacić, jeżeli jego działalność nie przynosi zysku.

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobowiązane są osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie.

Co ważne, ich  przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie mogą przekroczyć równowartości w walucie polskiej 1,2 euro.

Księgowy outsorcing

Outsorcing jest wykorzystywaniem zasobów z zewnątrz, często po to, aby zmniejszać wydatki w swoim przedsiębiorstwie. Korzystanie z usług innej firmy, specjalizującej się w danej dziedzinie szybko zyskuje na popularności. Nie inaczej jest jeśli chodzi o usługi księgowe. Obecnie na rynku istnieje wiele firm oferujących outsorcingowe usługi księgowe.

W artykule Jak zweryfikować jakość i bezpieczeństwo biura rachunkowego? dawaliśmy cenne wskazówki jak wybrać biuro rachunkowe.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 4 liczba głosów

Show 5 comments

20 grudnia, 2017
0

Rachunkowość w firmie jest bardzo ważna. Sprawne i poprawne rozliczanie znacznie elimnuje koszty związane z np. źle wyliczonym VATEM. Moja firma korzysta z usług tej Kancelarii Podatkowej http://jezak.pl/en/contact-2/ i jestem bardzo zadowolona z rozwiązań jakie oferuje ta firma.

11 stycznia, 2018
0

Moim zdaniem najlepiej zatrudnić do tego biuro rachunkowe.

[…] Zastanów się także w jaki sposób będziesz prowadzić księgowość swojej firmy. […]

14 maja, 2018
0

Biuro Rachunkowe MG-Finanse prowadzi usługi księgowe i wiele innych zarówno dla małych jak i dużych firm. Sama jestem ich klientem i nie zamieniłabym tego zespołu na żaden inny. Dotychczas nie spotkałam się z tak wysoką jakością usług, więc z pewnością prędko z nich nie zrezygnuję. Polecam!

[…] Jaka księgowość najlepsza dla małych firm? […]

Leave a Comment

Loading Posts...