Loading Posts...
flixotide si ventolin €146.36

Krajowa administracja skarbowa – co o niej wiemy?

Pełna księgowość

1 marca 2017 ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa łącząca elementy administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Jej powstawaniu towarzyszyło wiele kontrowersji i obaw. W naszym artykule postaramy się przedstawić podstawowe informacje na temat KAS, szczególnie te istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Luki w VAT szacowane są na ok 40 mld zł – taka kwota mogłaby wpłynąć do budżetu państwa, gdyby wszystkie zobowiązane do tego osoby płaciły podatki. Zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej będzie pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które zalegają bądź wymigują? Się od płacenia. Na czele nowej instytucji stoi Marian Banaś, wcześniejszy wiceminister finansów. Obawy przedsiębiorców budzą nowe sposoby lustracji ich działalności, jednak uczciwi podatnicy nie mają powodów do niepokoju.

Uprawnienia naczelników dotyczyć będą przede wszystkim samodzielnego prowadzenia postępowań w sprawie przestępstw skarbowych, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 kodeksu karnego), fałszerstwo materialne (art. 270 k.k.), fałszerstwo intelektualne (art. 271 k.k.), używanie dokumentów poświadczających nieprawdę (art. 273 k.k.) oraz oszustwo (art. 286 par. 1 k.k.), jeśli w ich wyniku doszło do wyłudzenia podatków.

Uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej

Do kontroli uprawnionych zostało 16 naczelników urzędu celno-skarbowego. Każdy z nich posiada prawo do przeprowadzania kontroli w każdym miejscu w Polsce, bez względu na województwo, powiat, gminę. Ponad to, kontrola może odbyć się bez wcześniejszego powiadomienia i zgody prokuratora. Zgoda będzie niezbędna, jeżeli inspekcja danego przedsiębiorstwa wskaże pewne nieścisłości.

Ustawa dotycząca KAS rozszerza również przywileje naczelników o możliwość wszczynania kontroli na podstawie legitymacji służbowej. Urzędnicy mają takie uprawnienia, jeśli pojawi się przypuszczenie, że podatnik umyślnie nie stosuje się do przepisów, zataja swoje dochody oraz „istnieją okoliczności do niezwłocznego przeprowadzenia kontroli”. Podatnik ma obowiązek okazać urzędnikowi wszystkie dokumenty swojego przedsiębiorstwa, również te objęte tajemnicą handlową.

Osoba poddana takiej kontroli musi również udostępnić swoje towary, środki przewozowe, łączności oraz urządzenia techniczne. Kontrola może się odbyć w każdym innym miejscu związanym z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością”, także może to być biuro, siedziba firmy, miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych.

Przedsiębiorca będzie miał jednak dwa tygodnie od dnia rozpoczęcia kontroli na ustosunkowanie i zastosowanie się do zaleceń naczelnika.

Najważniejsze zadania KAS

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów, do najważniejszych zadań Krajowej Administracji Skarbowej ma należeć:

  • Obsługa dużych podatników – w centrali KAS znajduje się Departament Obsługi Klientów i Kluczowych Podmiotów. Departament ten ma wytyczać kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbać o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników;
  • Jednolita informacja podatkowa i celna – Powstanie ogólnopolskiej Krajowej Informacji Skarbowej ma zapewnić jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną;
  • Zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT) – do tego przyczynić się mają nowe piony na poziomie centrali KAS oraz w jednostkach terenowych. Piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej odpowiadają za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

Postępowanie podczas kontroli

Jeśli chodzi o kwestię kontroli podatkowej – tutaj nie pojawiły się żadne zmiany. Rozpoczynana jest  po upływie siedmiu dni od zawiadomienia o jej przeprowadzeniu (lub „na legitymację”, gdy jest to niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub dla zabezpieczenia dowodów jego popełnienia).

Zanim kontrola zostanie przeprowadzona, przedsiębiorca może skorygować deklarację. Będzie tego można dokonać po zakończeniu kontroli, jednak nie podczas jej trwania.

Podczas kontroli mają być respektowane zasady Konstytucji biznesu, co za tym idzie, przedsiębiorcy mogą liczyć na korzystną interpretację przepisów oraz domniemanie uczciwości w trakcie kontroli.

Składanie korekty

Kontrolowani przedsiębiorcy mają możliwość naprawienia swoich błędów, w dodatku na bardzo korzystnych dla nich warunkach. Korygowanie deklaracji, która będzie objęta kontrolą celno-skarbową, można dokonać w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzanie.

Jeśli z różnych przyczyn podatnik tego nie zrobi w terminie, korekty będzie mógł składać jedynie w zakresie niedotyczącym kontroli.

Obsługa podatników w ramach KAS

Art. 29 ustawy o o Krajowej Administracji Skarbowej informuje, że obsługa podatników będzie polegać m.in. na przyjmowaniu podań i deklaracji wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego i udzielaniu informacji w zakresie wypełnienia deklaracji.

Nie zmieni się kwestia załatwiania różnego rodzaju spraw – podatnicy nadal będą to mogli zrobić w jednym z 50 punktów na terenie kraju we właściwym urzędzie skarbowym. Zmianie nie ulegną również nr rachunków skarbowych, na które wpłacane podatki, opłaty, niepodatkowe należności budżetowe, należności celne oraz inne opłaty związane z przywozem i wywozem towarów.

Kwestia, która z pewnością szczególnie interesuje przedsiębiorców to kontrola bez zapowiedzi. Przedsiębiorca o tym, że jest kontrolowany, dowie się z chwilą dostarczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia. Jeśli zajdzie podejrzenie, że podatnik nie stosuje się do panujących przepisów, urzędnik ma prawo natychmiast przeprowadzić kontrolę celno-skarbową, jest ona w takim wypadku oparta o legitymację służbową.

Zmiany w urzędzie skarbowym

Zdecydowanie zmianą na plus jest zwiększenie zakresu spraw, które podatnik może od 1 marca załatwić w urzędzie. Obecnie są to również te sprawy, które były realizowane tylko przez urzędy celne, m.in.:

  • Przyjmowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca lub wysyłanie wyrobów akcyzowych z miejsca odbioru jako zarejestrowany wysyłający;
  • Rejestracja podatników akcyzy;
  • Przyjmowanie deklaracji podatku akcyzowego oraz wpłat kwot należnej akcyzy;
  • przyjmowania zabezpieczenia akcyzowego oraz zwalniania z obowiązku jego złożenia.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl

5.00 śr ocena (99% wynik) - 6 liczba głosów

Show one comment

7 sierpnia, 2017
0

wolałbym o niej nic nie wiedzieć

Leave a Comment

Loading Posts...