Loading Posts...
inhalator albuterol i fioletowy €102.14

CIT – najważniejsze informacje na 2017 rok

W roku 2017 przedsiębiorcy powinni mieć oczy szeroko otwarte. Nowy rok przyniósł bowiem wiele istotnych zmian w sferze podatkowej.  Dla kogo CIT? Co się zmieniło od ubiegłego roku? Przedstawiamy najważniejsze informacje o CIT na 2017 rok. 

CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, regulowany jest ustawą z 15 lutego 1992 roku. Od tego czasu sporo się zmieniło. Zmianą, która najbardziej zainteresowała podatników, jest obniżenie stawki CIT do 15% dla małych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. Dla tych drugich niższa stawka obowiązuje tylko w pierwszym roku prowadzenia działalności. Poprzez małe przedsiębiorstwo należy rozumieć takie, którego przychód ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku nie przekroczył 1 2000 000 euro w poprzednim roku podatkowym. Kwotę wyraża się w złotych, przeliczając według kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Tych zasad nie stosuje się dla podatkowych grup kapitałowych.

Kolejną kwestią uregulowaną nowymi zasadami jest aport. Zmiana polega na tym, że dla wnoszącego do spółki wkład niepieniężny, przychodem będzie jego wartość określona w umowie lub statucie spółki, a w przypadku ich braku, w dokumencie o podobnym charakterze. W przypadku, gdy wartość nie zostanie uregulowana przez żaden dokument albo będzie niższa od wartości rynkowej, przychodem staje się wartość rynkowa aportu określona na dzień przeniesienia własności jego przedmiotu wkładu.

Co do pozostałych najważniejszych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Ministerstwo Finansów przygotowało odpowiednie wyjaśnienie:

1. Definicja spółki niebędącej osobą prawną

Spółka niebędąca osobą prawną określona w ustawie to spółka inna niż:

 • spółka kapitałowa w organizacji,
 • spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą lub zarządem na terytorium RP,
 • spółka posiadająca osobowość prawną, w tym spółka zawiązana na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE),
 • spółka niemająca osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

2. Definicja rzeczywistego właściciela

Do ustawy dodano art. 4a pkt 29, określający definicję rzeczywistego właściciela. Jest to podmiot, który otrzymuje daną należność dla własnej korzyści i nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem, zobowiązanym do przekazania całości lub części danej należności innemu podmiotowi. Definicja ta ma związek ze zwolnieniem z opodatkowania przychodów z:

 • odsetek,
 • praw autorskich lub pokrewnych,
 • należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
 • praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,
 • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
 • za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) osiąganych przez podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium RP.

3. Dochody uzyskiwane w Polsce przez podmioty, które nie posiadają siedziby lub zarządu na terenie RP

Dochodami, które podlegają opodatkowaniu w Polsce są w szczególności dochody z:

 • położonej na terytorium RP nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości,
 • wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium RP, w tym poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład,
 • papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, które nie są papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium RP w ramach regulowanego rynku giełdowego. W tym również uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 • tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia,
 • tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania. W ww. spółkach co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium RP lub prawa do takich nieruchomości.

4. Zmiany w przepisach o podmiotach powiązanych oraz obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.

Nowe przepisy regulujące kwestię obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji podatkowej określają:

 • krąg podmiotów zobowiązanych do prowadzenia tej dokumentacji,
 • definicje transakcji i innych zdarzeń objętych dokumentacją podatkową oraz kategorie transakcji wyłączonych z obowiązku dokumentacji,
 • termin sporządzenia i aktualizacji dokumentacji podatkowej,
 • zakres dokumentacji podatkowej, w szczególności rodzaje informacji, które powinna ona zawierać,
 • obowiązek dołączania sprawozdania do rocznego zeznania podatkowego,
 • obowiązek przedstawienia dokumentacji podatkowej na żądanie organów podatkowych oraz uprawnienia organów do żądania sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub zdarzeń nieobjętych co do zasady obowiązkiem dokumentacyjnym.

5. Wyłączenie części preferencji podatkowych w przypadku unikania lub uchylania się od opodatkowania

Ustawa przewiduje wyłączenie z przychodów/ dochodów określonych wartości uzyskiwanych z tytułu połączenia lub podziału spółek w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania. Nowelizacja poszerza to ograniczenie o przychody osiągane z transakcji wymiany udziałów. Przepisy te nie mają zastosowania, jeżeli czynności nie zostały wykonywane w celu uniknięcia opodatkowania. Zapobiegawczo jednak wprowadzono domniemanie, w przypadku gdy połączenie, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Wówczas domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

6. Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych

Zwolnione od opodatkowania są:

 • fundusze inwestycyjne otwarte,
 • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, z wyjątkiem specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, które stosują zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Polskie fundusze inwestycyjne zamknięte oraz zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego posiadające siedzibę w innym państwie członkowskim niż Polska lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego. Wolne od podatku dochodowego są ich dochody (przychody) za wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w ustawie.

7. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu płatności gotówkowych

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł. Przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jeżeli podatnicy dokonali transakcji z naruszeniem ww. przepisu, to do kosztów uzyskania przychodów nie mogą zaliczyć kosztu w części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

8. Ulga z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową

Poszerzono zakres wydatków, które mogą podlegać odliczeniu. Są to koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Dotyczy to jednak wyłącznie małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorców. Ponadto odliczeniu podlegają tylko wydatki poniesione na:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
 • prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 • odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
 • opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Pozostałe zmiany :

 • Kwota maksymalnego odliczenia

Dla podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami limit wynosi 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Pozostali mogą odliczyć 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów osobowych oraz 30% pozostałych.

 • Okres dokonania odliczenia

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeżeli kwota dochodu uzyskanego przez podatnika za ten rok jest niższa niż kwota przysługujących mu odliczeń lub podatnik poniósł stratę, może on dokonać odliczenia niewykorzystanej części ulgi w zeznaniach za kolejne 6 lat podatkowych.

 • Zwrot gotówkowy niewykorzystanej ulgi

Podatnik może liczyć na pieniężny zwrot niewykorzystanej kwoty. Jednak tylko w przypadku, gdy w roku rozpoczęcia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia. Zasady te obowiązują małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorców również w następnym roku prowadzenia działalności.

Kwotę zwrotu przysługującą podatnikowi wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920210086

Całość omówienia oraz pozostałe publikacje MF można znaleźć na stronie:

http://www.finanse.mf.gov.pl

5.00 śr ocena (99% wynik) - 4 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...