Loading Posts...
albuterol proventil ventolin skutki uboczne €141.11

Kwestie reprezentacji w postępowaniu procesowym może wzbudzać wątpliwości. Kto może być pełnomocnikiem? Czy przymus adwokacki występuje w każdej sprawie? Czy pełnomocnik jest w ogóle potrzebny?

Reprezentantem strony w procesie jest adwokat – stwierdzenie prawdziwe, lecz mylące. Okazuje się jednak, że po pierwsze, radca prawny posiada takie samo prawo reprezentacji w sądzie, co adwokat (od 2015 roku również w sprawach karnych), a po drugie, nie zawsze mają taki obowiązek.

Czym jest przymus adwokacki?

W Polsce występuje przymus adwokacko-radcowski, analogicznie do tego, co powyżej. Jest to nic innego, jak obowiązek zastąpienia strony przez adwokata lub radcę prawnego w określonych czynnościach procesowych. Występowanie w tych samych czynnościach samodzielnie lub też skorzystanie z pomocy innego pełnomocnika, nie wywołuje skutków prawnych.

 1. W postępowaniu cywilnym przymus dotyczy występowania przed Sądem Najwyższym oraz wszystkich czynności procesowych z nim związanych, czyli np. w postępowaniu kasacyjnym. Adwokat lub radca prawny ma obowiązek sporządzić i wnieść skargę kasacyjną oraz reprezentować stronę przed SN. Wyjątkiem jest postępowanie o zwolnienie z kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

 

 1. W postępowaniu przed sądem administracyjnym dotyczy:
 • wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA (Wojewódzki sąd administracyjny) do NSA (Naczelny Sąd Administracyjny);
 • wniesienia do NSA zażalenia na postanowienie WSA o odrzuceniu skargi kasacyjnej;
 • wniesienia skargi o wznowienie postępowania do NSA.

 

 1. W postępowaniu karnym:
 • przy wnoszeniu subsydiarnego aktu oskarżenia;
 • przy składaniu apelacji od wyroku sądu okręgowego;
 • przy składaniu kasacji oraz zażalenia na zarządzenie o odmowie przyjęcia kasacji;
 • przy składaniu wniosku o wznowienie postępowania.

Prokurent

W przypadku spółek prawa handlowego, do reprezentacji przed sądem może zostać wyznaczony prokurent. Prokura jest specjalnym pełnomocnictwem upoważniającym do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Tytuł prokurenta zarezerwowany jest dla osób fizycznych posiadających zdolność do czynności prawnych, reprezentujących w ten sposób podmiot podlegający wpisowi do KRS lub CEIDG. Sama prokura również wymaga deklaratoryjnego (ważnego już z chwilą podjęcia uchwały) wpisu do rejestru. Prokurenta wybiera zarząd lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki.

Co ważne, o ile wspólnik może zostać prokurentem, o tyle prawo nie przewiduje takiej możliwości dla członka zarządu. Dopuszcza się jedynie tzw. prokurę łączną niewłaściwą (dopiero od stycznia 2017 roku), gdzie prokurent może działać z członkiem zarządu lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji spółki.

Pełnomocnik z urzędu

Pełnomocnikami wyznaczonymi z urzędu mogą być wyłącznie adwokaci lub radcowie prawni. O wyznaczenie pełnomocnika może ubiegać się osoba zwolniona z ponoszenia całości lub części kosztów sądowych. Również osoby, które nie zostały zwolnione z kosztów, ale nie posiadają środków pozwalających na zatrudnienie prawnika, mogą złożyć wniosek o przydzielenie pełnomocnika. Za usługi pełnomocnika przydzielonego z urzędu, strona nie ponosi kosztów. Nie zwalnia to jednak z kosztów poniesionych na rzecz strony przeciwnej w przypadku przegrania procesu.

Pozostali pełnomocnicy

Pełnomocnikami strony w procesach, w których nie wymaga się przymusu adwokackiego mogą być osoby nieposiadające tytułu prawnego, ale powiązane w pewien sposób ze stroną procesu.

 • Pracownicy

Pracownik osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej może zostać pełnomocnikiem.

 • Rzecznicy patentowi

W sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej dotyczących np.: znaków towarowych, czy wynalazków, pełnomocnikiem może zostać rzecznik patentowy wykonujący zawód zaufania publicznego.

 • Członkowie rodziny

W postępowaniu cywilnym pełnomocnikiem może być małżonek, rodzice, rodzice adopcyjni, rodzeństwo, dzieci, osoba przysposobiona, zstępni, a także osoba sprawująca stały zarząd nad majątkiem.

 • Organy jednostki samorządu terytorialnego

W sprawach prowadzonych przez sądy rejonowe.

 • Przedstawiciele organizacji chroniących prawa konsumentów

W sprawach dotyczących praw konsumenckich.

Pełnomocnik procesowy jest umocowany do:

 • wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
 • wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
 • udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
 • zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
 • odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Czy mogę występować w sądzie samodzielnie?

Jeżeli sprawa nie narzuca obowiązku występowania pełnomocnika – jak najbardziej. Nie jest to jednak rzecz, którą polecałabym komukolwiek. Jeżeli nawet posiadamy odpowiednią wiedzę, znamy swoje prawa na wylot, jesteśmy pewni swoich racji, lepiej skorzystać z pomocy osoby postronnej. Nie musimy nawet stawiać się w sądzie osobiście, jeżeli sąd nie zarządzi naszego stawiennictwa. Osobiste odczucia i emocje mogą wpłynąć przysłonić sedno sprawy i wcale nie pomogą w jej wygraniu.

1.33 śr ocena (44% wynik) - 3 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...