Loading Posts...
czy inhalatory ventolin są sterydami €77.31

Prosta Spółka Akcyjna – szansa dla startupów?

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem dotyczącym nowej formy spółki kapitałowej, alternatywy dla spółki z o.o. i akcyjnej. Ma to być tzw. Prosta spółka Akcyjna. Adresatami mają być w szczególności startupy, które na początku działalności napotykają wiele problemów, np. z pozyskiwaniem kapitału lub likwidacji przedsiębiorstwa, kiedy nie odniesie ono oczekiwanego sukcesu.

Zarys idei powstał już w 2016 r. P.S.A. ma ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania, rozwój oraz płynne przejście w dojrzałą fazę działalności. Podstawową i istotną kwestią, którą ma rozwiązać P.S.A., jest dofinansowywanie nowo powstałych mały firm. Twórca startupu zazwyczaj posiada jedynie pomysł. Aby móc go realizować, wprowadzać na rynek, potrzebuje przede wszystkim środków pieniężnych, ale nie tylko. Zaistnienie na rynku i komercjalizacja produktu czy usługi nie jest możliwa bez odpowiedniej wiedzy, kontaktów czy doświadczenia, które zapewnić mogą tzw. anioły biznesu.

Podstawowe założenia

1) prosta rejestracja elektroniczna w 24 h za pomocą formularza (obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”);

2) minimalny kapitał zakładowy P.S.A. wynosić ma 1 zł;

3) umożliwienie wniesienia do spółki know-how i pracy bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności;

4) umożliwienie dematerializacji akcji bez obowiązków spółki publicznej (nie mogłyby być one dopuszczone do obrotu na giełdzie);

5) możliwość uregulowania w statucie różnego rodzaju i typów uprzywilejowania oraz ograniczenia zbywalności akcji oferowanych w pakietach;

6) przeniesienie skomplikowanych relacji inwestorskich na poziom ustawy (opcjonalne jako postanowienia umów między akcjonariuszami) – a dzięki temu zapewnienie założycielom większego wpływu na treść tych relacji,

7) pozostawienie założycielom znacznej swobody w odniesieniu do organów spółki (zasadniczo brak obligatoryjnej rady nadzorczej, możliwość powołania jednego organu „administrującego” spółka – Rady Dyrektorów, w której zasiadaliby dyrektorowie wykonawczy – menadżerowie i niezależni dyrektorowie niezarządzający,

8) możliwie szybka likwidacja spółki w razie niepowodzenia przedsięwzięcia. (Źródło: https://www.mr.gov.pl)

Rejestracja spółki

Rejestracja prostych spółek akcyjnych będzie odbywała się na takich samych zasadach, jakie obecnie są stosowane przy rejestracji spółek jawnych, komandytowych oraz spółek z o.o., czyli przy pomocy procedury S24. Rejestracja internetowa to znaczne uproszczenie i przyspieszenie procesu rejestracji, a także obniży jej koszty – co jest wyjątkowo istotne dla nowych przedsiębiorców. Ułatwienia obejmą również rejestrację spółki drogą tradycyjną. Notariusz będzie miał możliwość przesłania dokumentów niezbędnych do założenia spółki do KRS za pomocą Internetu.

Takie rozwiązania z pewnością ucieszą przedsiębiorców, którzy rozpoczynając działalność mają mało czasu na dokonywanie żmudnych procesów rejestracyjnych drogą tradycyjną.

Kapitał zakładowy

Prosta Spółka Akcyjna wzorowana jest na francuskiej Uproszczonej Spółce Akcyjnej. Za jej wzorem zdecydowano się na maksymalne obniżenie kapitału zakładowego – wynosi on 1 zł. Dla porównania, dla spółki z o.o. jest to 5000 zł, dla spółki akcyjnej natomiast 100 000 zł. Na spółkę akcyjną decyduje się jedynie 5% startupów. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsiębiorcą nie zostanie już na początku obciążony wysokimi kosztami, a zaoszczędzone środki będzie mógł przeznaczyć na bezpośredni rozwój przedsiębiorstwa. Pojawiła się również koncepcja, aby wyodrębnić inny kapitał, który ma być bardziej płynny niż kapitał zakładowy.

Akcje

Koncepcja P.S.A. zakłada, że udziały w spółce będą miały formą papierów wartościowych. Takie rozwiązanie ułatwi ich obrót, nie będą jednak przedmiotem obrotu na giełdzie. Związane jest to z obowiązkiem ochrony potencjalnych inwestorów – P.S.A. miałoby obowiązek informowania o aktualnym stanie finansowym w formie raportów bieżących i okresowych.

Akcje P.S.A. będą przedmiotem obrotu na giełdzie. Do spółki będzie możliwe również wniesienie know-how i pracy, jednak bez konieczności wycen, które są niezwykle kosztowne, szczególnie dla dopiero zaczynających działalność przedsiębiorstw.

Planuje się przeniesienie relacji inwestorskich na poziom ustawy, dzięki czemu założyciele prostej spółki akcyjnej otrzymają większy wpływ na kształt tych relacji. Nie będzie istniał obowiązek powoływania rady nadzorczej oraz możliwość powołania jednego organu zarządzającego spółką – Rady Dyrektorów.

Zakłada się istnienie następujących form akcji:

  • Założycielskie,
  • Inwentorskie,
  • Inwestorskie,
  • Pracownicze,
  • Dla doradców.

Pozostałe kwestie

Podstawowym organem P.S.A. byłoby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), a organem zarządzającym – zarząd. Członkami  zarządu będą mogli zostać akcjonariusze, ale nie tylko.  Rada nadzorcza nie byłaby obligatoryjnym organem w spółce.

Kwestią wartą poruszenia jest również likwidacja P.S.A. Ma to być model oparty na rozwiązaniu stosowanym obecnie przy spółkach z o.o., z tym, że umożliwiający elektroniczną komunikację z sądem. Podczas likwidacji miałoby miejsce jednokrotne wezwanie do zgłoszenia wierzytelności (w ciągu 3 miesięcy). Możliwe również, że pojawi się alternatywa, aby informacje na temat otwarcia likwidacji, likwidatorów oraz jej zakończeniu zgłaszać do KRS przez Internet.

5.00 śr ocena (99% wynik) - 6 liczba głosów

Show 2 comments

26 lipca, 2017
0

Trzymam kciuki za prostą spółkę akcyjną, pomysł jest świetny. Przy okazji poproszę o słowo uzupełnienia, kiedy można się spodziewać realizacji projektu i na jakim etapie wdrażania jest aktualnie prosta spółka akcyjna?

[…] Prosta Spółka Akcyjna – szansa dla startupów? […]

Leave a Comment

Loading Posts...