Loading Posts...
alergia na albuterol €79.19

Prawo spadkowe – co warto o nim wiedzieć?

Przejście spadku i zobowiązań najczęściej znajduje rozwiązanie w testamencie lub umowie darowizny. Jak powinien wyglądać taki dokument? Co w przypadku, gdy nie został sporządzony? Czy można odrzucić spadek? Prawo spadkowe – co o nim wiemy ?

Spadek nierzadko przysparza więcej problemów niż jest to warte. Dobrze jest wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Na wstępie należałoby zaznaczyć, że spadek oznacza zarówno majątek jak i długi. Od spadku należy również zapłacić podatek, o czym często zapominamy. Wyróżnia się trzy grupy spadkowe:

  • Do pierwszej grupy należą: małżonek, zstępni, wstępni, teściowie, ojczym, macocha, rodzeństwo, pasierb, synowa i zięć. Od spadku w wysokości do 10 278 zł podatek wynosi 3%. Do 20 556 zł – 308,30 zł i dodatkowo 5% nadwyżki od dolnej granicy. Od spadku powyżej 20 556 zł odlicza się 822,20 zł i 7% nadwyżki. Kwotą wolną od podatku jest 9 637 zł.
  • Drugą grupę stanowią: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych. W tym przypadku, kwotą wolną od podatku jest 7 276 zł. Dalej podatek wynosi: do 10 278 zł – 7%, do 20 556 zł – 719,50 zł i 9% nadwyżki oraz 1 644,50 zł i 12% powyżej tej kwoty.
  • Trzecią grupę stanowią pozostali krewni. Tutaj wolne od podatku jest 4 902 zł. Dla pozostałych kwot: do 10 278 zł – 12%, do 20 556 zł – 1 233,40 zł i 16% oraz 2 877,90 zł i 20% powyżej tej kwoty.

Czy taki sposób opodatkowania jest sprawiedliwy? Osoba zaliczająca się do trzeciej grupy może okazać się bliższa spadkodawcy niż jego małżonek. Ale i tak zapłaci więcej.

Testament

W przypadku testamentu sprawa jest dość prosta. Zawiera on szczegółowe wskazówki co do tego, kto i w jakich częściach dziedziczy spadek. Spadkobiercami nie zostaną osoby niegodne. Niegodna jest osoba, która dopuściła się przestępstwa wobec spadkodawcy, zniszczyła lub zmieniła testament. Może zostać zawarty u notariusza, bądź sporządzony własnoręcznie. W należy jednak wiedzieć, jakie wymogi powinien spełniać. Testament może sporządzić osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament sporządzony nieświadomie, pod wpływem błędu, czy groźby jest nieważny. Sposoby sporządzenia:

  • Notarialny – testament ma formę aktu notarialnego. Jest to najlepszy sposób, mamy bowiem pewność, że jest poprawny formalnie i nie może zostać podważony.
  • Holograficzny – sporządzony własnoręcznie, w języku znanym spadkodawcy, opatrzony datą i podpisem. Ważne, by był sporządzony w całości pismem ręcznym, a w przypadku osób niepełnosprawnych, w jakikolwiek możliwy sposób. Nie dopuszcza się pisma komputerowego i maszynowego.
  • Allograficzny – można oświadczyć wolę ustnie w obecności dwóch świadków wobec urzędnika, który sporządza protokół zgodnie z zapisami ustawy.

Testament nie musi dotyczyć wyłącznie krewnych. Osoby pominięte w testamencie (małżonek, rodzice i zstępni) mają prawo do zachowku. Przysługuje im suma pieniędzy, zależna od wartości spadku, wielkości udziału według dziedziczenia ustawowego, pełnoletności i zdolności do pracy.

Prawa do zachowku nie posiadają osoby niegodne, tak jak w przypadku pozostałych spadkobierców.

Darowizna

Darowizna jest umową między darczyńcą a obdarowanym. Skutkuje przeniesieniem majątku lub jego części na obdarowanego. W taki sposób można dokonać również umorzenia długu. Podobnie jak w przypadku testamentu, dopuszcza się formę aktu notarialnego, umowy pisemnej i ustnej. Jednak w przypadku, gdy obdarowany chce domagać się darowizny, niezbędny będzie akt notarialny.

Darowiznę można odwołać. Jeżeli nie została jeszcze wykonana, darczyńca może powołać się na pogorszenie stanu majątkowego. Darowizna, nie sporządzona w formie aktu notarialnego może być odwołana bezwarunkowo. W przypadku darowizny, która została już dokonana, należy złożyć pisemne oświadczenie. Powodem może być niewdzięczność obdarowanego.

Od darowizny również należy zapłacić podatek. Zwolnieni z tego obowiązku, tzw. grupa zerowa, to: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Muszą oni jednak spełnić szereg warunków.

Dziedziczenie ustawowe

Może zdarzyć się, że spadkodawca nie określił w żaden sposób, co stanie się z jego majątkiem lub testament okazał się nieważny. W takich przypadkach obowiązują przepisy określające dziedziczenie ustawowe. Osobami dziedziczącymi są krewni, w kolejności określonej regułami dziedziczenia. Pierwszeństwo ma małżonek oraz dzieci, również nieślubne.

Jeżeli osoba zmarła nie posiadała w chwili śmierci żadnych osób, które mogłyby przejąć spadek, dziedziczy go ostatnia gmina, w której mieszkała dana osoba. W przypadku, gdy nie da się ustalić ostatniego miejsca pobytu, majątek przechodzi do Skarbu Państwa.

Zadłużony spadek

Oczywiste, że nikt nie chciałby przejąć zadłużonego spadku, szczególnie osoby o dalszym stopniu pokrewieństwa. Nie każdy jednak do końca zna swoje prawa. Spadek, na który nikt nie zareaguje, przechodzi automatycznie. Aby tego uniknąć, wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie.

Można odrzucić spadek. W tym celu należy, w ciągu sześciu miesięcy od otwarcia spadku, złożyć oświadczenie woli bezpośrednio w sądzie lub u notariusza, który sporządza protokół.

Spadku można się zrzec. Należy jednak dokonać tego za życia spadkodawcy, podpisując umowę w formie aktu notarialnego. Od dziedziczenia zostaje wówczas całkowicie wyłączona osoba zawierająca umowę oraz, jeżeli umowa nie będzie stanowiła inaczej, jej zstępni.

Istnieje również możliwość przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas, jeżeli będzie taka potrzeba, spłaca się kwotę nie większą niż odziedziczony majątek.

Te kompetencje dotyczą jednak wyłącznie osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Na szczęście rodzice mogą zrzec się spadku w imieniu swojego dziecka.

Jeżeli oświadczenie jest poprawne, tj. nie zawiera błędów i zostało sporządzone zgodnie z wolą składającego, wówczas jest nieodwołalne.

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Show one comment

27 stycznia, 2020
0

Jak mozna sprawdzić dług w spadku? Pełne zadłużenie? Mozna to zrobić sądowo czy też np lepiej sprawdzic przez firmę, znalazłem np http://www.jakispadek.pl ?

Leave a Comment

Loading Posts...