Loading Posts...
ventolin HFA Salbutamol sulphate inhalator €91.44

Prawo autorskie jest dziedziną obejmującą wszelkie zagadnienia związane z utworami, czyli przejawami twórczości  w indywidualnej postaci. Zajmuje się ochroną, uprawnieniami które przysługują twórcy, a także zasadami przydzielania licencji.

Temat dotyczy obecnie wielu przedsiębiorców zatrudniających np. grafików, programistów komputerowych, projektantów budowlanych itd. Warto podkreślić, że utworami określa się fotografię, rzeźbę, ale także program komputerowy czy przedstawienie sceniczne.

Prawo autorskie dzieli się na osobiste oraz majątkowe. Osobiste z reguły nie powodują problemów z uwagi na to, że są niezbywalne, niedziedziczne i nierozerwalnie związane z twórcą. Majątkowe prawa autorskie to temat o wiele bardziej złożony.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórca ma wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Tyle jeśli chodzi o definicję z art. 17 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz.631). Art. 12 tej samej ustawy mówi jednak, że jeżeli ustawa albo umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy stworzył utwór, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Automatyczne przeniesienie praw

W powyższym chodzi jednak jedynie o pracownika, czyli osobę, która zgodnie z przepisami prawa pracy jest osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, którą z pracodawcą łączy stosunek pracy polegający na zobowiązaniu pracownika się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Ustawa nie obowiązuje więc osób wykonujących pracę w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Nabycie autorskich praw majątkowych może nastąpić w sposób dowolny ze strony pracodawcy i pracownika. Może to być np. szczegółowo uwzględnione w umowie o pracę lub w odrębnej umowie cywilnoprawnej. Zakres nabytych praw majątkowych jest także poddawanych szczegółowej analizie. Na pracodawcę nie przechodzą zatem wszystkie pola działalności pracownika, tylko te prawa, które są ściśle związane z celem umowy. Samo stworzenie utworu przez pracownika nie upoważnia więc pracodawcy do automatycznego nabycia do niego praw.

Podsumowując, aby utwór mógł przejść na pracodawcę, musi powstać jako rezultat wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

 

5.00 śr ocena (98% wynik) - 1 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...