Loading Posts...
ventolin dawkowanie skutki uboczne €25.57

Małżeństwo – wspólne prowadzenie firmy, a podział majątkowy

Prowadzenie działalności gospodarczej będąc w związku małżeńskim często kończy się łączeniem spraw zawodowych z prywatnymi, a majątek firmy miesza się z majątkiem prywatnym przedsiębiorcy. Niekiedy dochodzi do rozpadu małżeństwa, a co za tym idzie – podziału wspólnego majątku. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, jest to szczególnie skomplikowana kwestia.

Przedsiębiorstwo zarejestrowane przed ślubem

Jeżeli działalność została założona przed zawarciem związku małżeńskiego, nie oznacza to, że po rozwodzie przypadnie ona osobie, która ją rejestrowała. W przypadku, gdy środki z których finansowana była działalność pochodziły z wspólnego majątku lub indywidualnych dochodów każdego z małżonków, podział wspólnych dóbr będzie się opierał na fakcie, kto i jaką kwotę zainwestował w firmę.

Firma utworzona po ślubie

Po zawarciu małżeństwa, założona firma oraz jej majątek jest wspólny między partnerami. Wyjątkiem od tej reguły jest podpisanie przed ślubem intercyzy, tj. dokumentu wprowadzającego zmiany lub regulującego kwestię spraw majątkowych przyszłych małżonków, np. ustalającego rozdzielność majątkową. Jeżeli taki dokument nie został podpisany, dobytek dzielony jest na obu małżonków, niezależnie od tego, które z nich rejestrowało przedsiębiorstwo. Wynika to z faktu, że zysk osiągnięty przez firmę oraz środki przeznaczone na prowadzenie działalności pozyskiwane są z mienia dzielonego przez małżonków.

Podział majątku

  • w drodze umowy między małżonkami – inaczej porozumienie, występuje gdy małżonkowie zgadzają się co do kwestii podziału wspólnych dóbr. Mogą wspólnie obliczyć, ile każde z nich przekazało na przedsiębiorstwo oraz dokonać wyceny majątku. Tryb ten polega na zawarciu umowy między żoną, a mężem;
  • na podstawie orzeczenia sądu – nie mamy tu do czynienia nad polubownym rozwiązaniem kwestii podziału. W tym przypadku to sąd wycenia majątek i decyduje o sprawiedliwy podziale. Działalność zazwyczaj otrzymuję osoba, która bardziej angażowała się w jej rozwój oraz zajmowała się jej prowadzeniem. Nie jest to jednak norma, a jedynie możliwość. Sprawy rozwodowe, które toczą się przed sądem są długim i mozolnym procesem mogącym trwać wiele miesięcy, ponieważ są musi dokładnie określić wielkość wspólnego majątku oraz z czego on się składa.

Przed podjęciem decyzji o wspólnym dzieleniu majątku, małżonkowie powinni przeanalizować wszystkie argumenty za i przeciw podjęciu wyżej opisywanych działań. Pamiętajmy, że taki ,,ruch” jest na całe życie.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami na naszych stronach:

Kradzież w firmie – jak ją rozliczyć?

Fuzje i przejęcia – wszystko o łączeniu przedsiębiorstw

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...