Loading Posts...
czy możesz wziąć albuterol i flovent €54.47

Zgłoszenie spółki z.o.o. do rejestru – Jakie wymagania należy spełniać?

Samo założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z kilku kroków w kierunku jej rzeczywistego funkcjonowania. Najważniejszym jest zgłoszenie spółki z.o.o. do rejestru sądowego.

Wiemy już jak założyć spółkę, wiemy, że poza drogą tradycyjną istnieje tryb S24 (Praktyczne porady dla zakładających spółkę z o.o.). Spółkę z o. o. w teorii może założyć każdy. Pamiętajmy jednak, że jest to forma działalności, która jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości, co wiąże się z kosztami. Dla początkujących polecam działalność gospodarczą. Ale gdy słowo się rzekło, mamy umowę i co dalej? Ten tekst potraktuję jako część uzupełniającą, to-do list dla składających wniosek o wpis do rejestru.

Zawiązanie nowej spółki zgłaszamy do sądu rejestrowego odpowiadającego siedzibie spółki. Wniosek składa zarząd wraz z podpisami wszystkich jego członków.

Co powinno znaleźć się w zgłoszeniu?

 • firma, siedziba oraz adres spółki,
 • przedmiot działalności,
 • wysokość kapitału zakładowego (min. 5 000 zł),
 • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż 1 udział,
 • sposób reprezentowania spółki, nazwiska i imiona oraz adresy członków zarządu,
 • jeżeli umowa spółki wyznacza radę nadzorczą lub komisję rewizyjną – nazwiska i imiona ich członków,
 • zaznaczenie wniesienia wkładów niepieniężnych (aportu), jeżeli taki występuje,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest określony,
 • oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki, jeżeli umowa takie wskazuje,
 • w przypadku spółki jednoosobowej nazwisko i imię albo nazwę firmy, siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, wraz ze wzmianką, że jest on jedynym wspólnikiem,
 • w przypadku nabycia wszystkich udziałów przez jednego wspólnika po zarejestrowaniu spółki stosuje się te same zasady, co przy spółce jednoosobowej.

Ponadto, do zgłoszenia dołączamy:

 • umowę spółki,
 • oświadczenie członków zarządu, że wszyscy wspólnicy wnieśli wszystkie wkłady w całości,
 • dowód ustanowienia organów spółki z wyszczególnieniem osobowym, jeżeli o ich powołaniu nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki,
 • podpisaną przez zarząd listę wspólników z wyszczególnieniem nazwiska i imienia lub nazwy firmy oraz liczby i nominalnej wartości udziałów,
 • dowód wniesienia opłaty sądowej.

W przypadku zawarcia umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy, do zgłoszenia nie dołącza się załączników wymienionych wyżej. Załączamy formularze udostępnione w systemie teleinformatycznym:

 • umowę wraz podpisem elektronicznym,
 • opatrzoną podpisem elektronicznym listę wspólników z wyszczególnieniem nazwiska i imienia lub nazwy firmy oraz liczby i nominalnej wartości udziałów,
 • opatrzone podpisem elektronicznym oświadczenie zarządu, że wszyscy wspólnicy wnieśli wszystkie wkłady w całości, jeżeli zostały one wniesione najpóźniej w chwili zgłoszenia spółki,
 • dowód wniesienia opłaty sądowej.

Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale albo poświadczonym urzędowo odpisie lub wyciągu.

Obowiązują opłaty sądowe w wysokości 500 zł za wpis w sposób tradycyjny i 250 zł przez tryb S24 plus 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w obu przypadkach.

Spółkę należy zgłosić do rejestru w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki, w przeciwnym razie umowa ulega rozwiązaniu.

Istnieje również możliwość kupna gotowej spółki, gdzie proces rejestracji jest już zrealizowany. Pozwala to na zaoszczędzenie sporo cennego czasu, gdyż wszystkie formalności zajmują już tylko około 2 dni.

Jak zwykle zachęcam do samodzielnego sięgnięcia źródeł, w tym przypadku Kodeksu spółek handlowych:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037

oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971210769

5.00 śr ocena (99% wynik) - 2 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...