Loading Posts...
ventolin inhalador en embarazadas €47.27

Mimo, że za nami już połowa roku, nadal mamy szansę zakwalifikować się do programów unijnych gwarantujących dofinansowanie. Jakie są terminy rekrutacji? W jakich obszarach się odbywają i komu przysługują?  Jakie dofinansowanie możemy zdobyć w 2017 roku?  Zapraszamy do lektury po odpowiedzi na powyższe pytania.

Różnorodność programów jest ogromna – od działalności badawczo-rozwojowej po inwestycje. Z pewnością każdy przedsiębiorca znajdzie interesujący go program. Zdecydowanie największą szansę, bowiem najwięcej programów jest skierowanych do nich, ma sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram naboru wniosków

Nazwa i numer działania

Planowany termin naborów

Typ beneficjenta Orientacja alokacyjna
Innowacje w przedsiębiorstwach 19 – 26 czerwca 2017 MŚP
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Marzec – czerwiec 2017 r.

Wrzesień – grudzień 2017 r.

MŚP 2 mld PLN
Marzec – czerwiec 2017 r.

Wrzesień – grudzień 2017 r.

Inne przedsiębiorstwa 750 mln PLN
Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Maj – sierpień 2017 MŚP
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Maj – lipiec 2017 r. Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw 900 mln PLN
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Czerwiec 2017 – styczeń 2018 koordynatorzy i członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych. 6 mln PLN
Badania na rynek Listopad 2017 r. – Styczeń 2018 r. MŚP 1,5 mld PLN
Dotacje dla MŚP Czerwiec 2017 –  styczeń 2017 MŚP 25mln PLN
Innowacje w MŚP Czerwiec – lipiec 2017 MŚP

Źródło: Fundusze europejskie

Innowacje w przedsiębiorstwach

Dofinansowanie dotyczyć będzie m.in.:

 • budowy,
 • rozbudowy,
 • zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
 • finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj. badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji,
 • wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, poprzez instrumenty finansowe.

Projekty B+R przedsiębiorstw/Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Celem dofinansowania jest realizacja projektów, które:

 • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania),
 • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR,
 • otrzymały Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020).

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Projekty objęte dofinansowaniem:

 • projekty badawczo-rozwojowe,
 • bon na innowacje,
 • tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego,
 • proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych,
 • rozwój regionalnego systemu innowacji.

 

Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / Projekty B+R przedsiębiorstw

Typ projektu, który podlega dofinansowaniu:

 • przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;
 • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem dofinansowania jest przede wszystkim dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; aktywizacja członków klastra w tworzeniu sieci kontaktów, wymianie wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracy międzynarodowej, zwiększeniu widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

Innowacje w MŚP

Celem dofinansowania jest m.in.:

 • wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (budowa, rozbudowa infrastruktury,
 • rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;
 • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy;
 • budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska; poprawa efektywności przedsiębiorstwa m.in. poprzez wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym informatyzacja procesów produkcyjnych jako element uzupełniający; wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej, w tym wypracowanych w ramach Osi I.

Dotacje dla MŚP

Dofinansowanie głównie dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które działają na rynku dłużej niż 24 miesiące. Wśród nich znajdziemy m.in.:

 • inwestycje MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy;
 • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej; energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji;
 • biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.

Co jeszcze?

To tylko część z programów dostępnych dla przedsiębiorców w 2017 r.  Osoby nie prowadzące jeszcze własnej firmy, jednak chcące rozpocząć działalność również mogą liczyć na wsparcie finansowe. Przede wszystkim warto szukać programów skierowanych do start-upów.

Na stronie www.dotacje-dla-firm.pl można wyszukać Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Np. działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest skierowane do osób fizycznych  zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji wynosi 40 tys. zł i obejmuje: 

 1. Wsparcie finansowe  dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarcze.
 2. Wsparcie pomostowe (bezzwrotna pomoc kapitałowa wspomagająca „przetrwanie” uczestnika projektu do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej) wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia.
 3. Doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

 

5.00 śr ocena (99% wynik) - 6 liczba głosów

Leave a Comment

Loading Posts...