Loading Posts...

Dla kogo pełna księgowość?

Pełna księgowość

Nowy rok oznacza zawsze wiele zmian, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Prezydent podpisał 29 grudnia 2016 roku ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, podwyższającą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kogo dotyczą zmiany?

Zmiany w prawie

Po nowelizacji przepisy ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości będą dotyczyły:

  1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro,
  3. jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
  4. gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
  • państwowych, gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
  • gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich zakładów budżetowych,
  1. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2 (m.in. handlowych i spółek osób fizycznych),
  2. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  3. jednostek niewymienionych wyżej, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego albo funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Limit dla pełnej księgowości

Limit przychodów określa, czy przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Dotychczasowy próg wynosił 1 200 000 euro, od 1 stycznia 2017 roku wzrósł do 2 000 000 euro. Jest to dobra wiadomość dla mniejszych i średnich przedsiębiorców, bowiem prowadzenie ksiąg rachunkowych jest skomplikowane i kosztowne (ok. 5-krotnie przekracza koszty pkpir). Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że na zmianach może skorzystać ok. 14 tys. podatników.

Podatnikom mieszczącym się poniżej nowego limitu wystarczy prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Oczywiście mogą oni założyć księgi rachunkowe. Warunkiem jest złożenie zawiadomienia we właściwych urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2017 r.

Przy okazji dodam, że prowadzących pkpir od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wzór. Można go znaleźć w rozporządzeniu poniżej:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Jak sprawdzić, czy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości?

Decyduje o tym przychód z poprzedniego roku obrotowego przeliczanego na złotówki według średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Dla roku obrotowego 2017 limit przychodu wynosi 2 000 000 euro, przy kursie euro z 1 października 2016 r. wynoszącym 4,2976 zł.

Limit na rok obrotowy 2017 wynosi więc 8 595 200 zł. Jeżeli go przekroczymy, musimy otworzyć księgi rachunkowe.

Ponadto, przepisy przewidują wzrost limitu uprawniającego do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do kwoty nieprzekraczającej 250 000 euro w roku poprzedzającym rok obrotowy. Poprzedni limit wynosił 150 000 euro.

Poniżej pełna treść ustawy:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Kinga Kniecińska

Studentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednak to z życia czerpie najwięcej wiedzy. Wciąż szukając nowych wyzwań pod lupę bierze teraz najgorętsze tematy ze świata prawniczego. Ceni dystans i nutę czarnego humoru. W mBiuro zajmuje się obsługą klientów oraz działaniami marketingowymi. Prywatnie miłośniczka dobrej kawy i zakupów.

Show one comment

Sierpień 31, 2017
0

Zbliża się moment, w którym będzie dotyczyła mnie pełna księgowość. Wrocław jest miastem, które ma wiele do zaoferowania, ale też ciężko jest wybrać spośród tak wielu biur rachunkowych to jedyne. Mam nadzieję, że trafię na kogoś naprawdę rzetelnego.

Leave a Comment

Loading Posts...