Loading Posts...

Dla kogo pełna księgowość?

Pełna księgowość

Nowy rok oznacza zawsze wiele zmian, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Prezydent podpisał 29 grudnia 2016 roku ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, podwyższającą limit prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kogo dotyczą zmiany?

Zmiany w prawie

Po nowelizacji przepisy ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości będą dotyczyły:

  1. spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  2. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro,
  3. jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
  4. gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
  • państwowych, gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich jednostek budżetowych,
  • gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich zakładów budżetowych,
  1. jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2 (m.in. handlowych i spółek osób fizycznych),
  2. oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  3. jednostek niewymienionych wyżej, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego albo funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Limit dla pełnej księgowości

Limit przychodów określa, czy przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Dotychczasowy próg wynosił 1 200 000 euro, od 1 stycznia 2017 roku wzrósł do 2 000 000 euro. Jest to dobra wiadomość dla mniejszych i średnich przedsiębiorców, bowiem prowadzenie ksiąg rachunkowych jest skomplikowane i kosztowne (ok. 5-krotnie przekracza koszty pkpir). Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że na zmianach może skorzystać ok. 14 tys. podatników.

Podatnikom mieszczącym się poniżej nowego limitu wystarczy prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Oczywiście mogą oni założyć księgi rachunkowe. Warunkiem jest złożenie zawiadomienia we właściwych urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2017 r.

Przy okazji dodam, że prowadzących pkpir od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wzór. Można go znaleźć w rozporządzeniu poniżej:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Jak sprawdzić, czy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości?

Decyduje o tym przychód z poprzedniego roku obrotowego przeliczanego na złotówki według średniego kursu euro, ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Dla roku obrotowego 2017 limit przychodu wynosi 2 000 000 euro, przy kursie euro z 1 października 2016 r. wynoszącym 4,2976 zł.

Limit na rok obrotowy 2017 wynosi więc 8 595 200 zł. Jeżeli go przekroczymy, musimy otworzyć księgi rachunkowe.

Ponadto, przepisy przewidują wzrost limitu uprawniającego do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do kwoty nieprzekraczającej 250 000 euro w roku poprzedzającym rok obrotowy. Poprzedni limit wynosił 150 000 euro.

Poniżej pełna treść ustawy:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

0.00 śr ocena (0% wynik) - 0 liczba głosów

Kinga Kniecińska

Studentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednak to z życia czerpie najwięcej wiedzy. Wciąż szukając nowych wyzwań pod lupę bierze teraz najgorętsze tematy ze świata prawniczego. Ceni dystans i nutę czarnego humoru. W mBiuro zajmuje się obsługą klientów oraz działaniami marketingowymi. Prywatnie miłośniczka dobrej kawy i zakupów.

Leave a Comment

Loading Posts...